Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007014103 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bekrachtiging van bepaalde koninklijke besluiten type wet prom. 08/03/2007 pub. 27/03/2007 numac 2007022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen type wet prom. 08/03/2007 pub. 30/04/2012 numac 2012000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007000796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 20/03/2007 numac 2007022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 20/03/2007 numac 2007022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 20/07/2011 numac 2011000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve

arrest

type arrest prom. 08/03/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007031234 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende de analytische componenten van de algemene boekhouding type arrest prom. 08/03/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007031292 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de financiële actoren

decreet

type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs type decreet prom. 08/03/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007201835 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met het oog op de regularisatie van de inschrijvingen en van de veranderingen van school in het leerplichtonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007031231 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007031235 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitstel van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/03/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007031233 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de herverdelingen van de uitgavenkredieten type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007031232 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007201220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het dienstenproject bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en bij toepassing van het decreet van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2008-2009 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007201242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het specifieke programma voor de psycho-medisch-sociale centra ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra

document

type document prom. 08/03/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007003133 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het tweede, vierde, zevende, negende, elfde en twaalfde registratiekantoor Antwerpen

erratum

type erratum prom. 08/03/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs. - Errata type erratum prom. 08/03/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs. - Erratum type erratum prom. 08/03/2007 pub. 30/06/2021 numac 2021042271 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van 8 maart 2007 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak. - Erratum
^