Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 24 januari 2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 juni 1975

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031036
pub.
24/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 juni 1975


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op de artikelen 58 tot 61;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (begrensd door de Woluwelaan, het Maloupark, de Stokkelse steenweg, de Weggevoerdenstraat, de Fabrystraat en de Stationstraat van Woluwe) goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 juni 1975, gewijzigd;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 20 april 2006 waarbij de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe haar goedkeuring hecht aan een ontwerpbeslissing om het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » volledig op te heffen;

Gelet op het verslag dat het ontwerp vergezelt, dat de volledige opheffing van het plan verantwoordt in plaats van de wijziging ervan;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie, uitgebracht tijdens de zitting van 6 juli 2006;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 6 september 2006, waarbij de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de beslissing tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » definitief goedkeurt;

Overwegende dat uit het bij deze beraadslaging gevoegde dossier blijkt dat de formaliteiten, voorgeschreven door de artikelen 59 en 60 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, vervuld zijn;

Overwegende dat het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe opgevat werd met als doel een vastgoedontwikkeling met de aanleg van nieuwe wegen met gevelwanden voor huisvesting;

Overwegende dat verschillende belangrijke doelstellingen van het bijzonder bestemmingsplan niet mogen uitgevoerd worden omwille van hun onverenigbaarheid met het gewestelijk bestemmingsplan, meer bepaald de aanleg van de wegen en de bouw van woningen waarbij deze, ingevolge de ligging die werd voorgeschreven door het bijzonder bestemmingsplan, zouden gesitueerd worden binnen een parkgebied van het gewestelijk bestemmingsplan; dat er bijgevolg een impliciete opheffing is van het bijzonder bestemmingsplan daar deze de vestiging van bestemmingen toelaat die niet worden toegelaten door het gewestelijk bestemmingsplan in parkgebied;

Overwegende dat de voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan met betrekking tot het behoud van het natuurgebied van de Woluwe summier zijn;

Overwegende dat de voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan inzake de parkgebieden en de gebieden van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing (GCHEWS) de bescherming van het natuurgebied van de Woluwe goedkeuren;

Overwegende dat de groene ruimten langsheen de Woluwelaan in grote mate beschermd zijn als site door beschermingsbesluiten, in het bijzonder door de regeringsbesluiten van 07 oktober 1993 en 28 april 1994;

Overwegende dat de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan verantwoord is in plaats van de wijziging ervan;

Overwegende dat de mogelijke bestemmingsproblemen geregeld zullen worden door de bepalingen van de hogere plannen en dat deze aangaande de inplanting, het bouwprofiel en de esthetische aard zullen moeten voldoen aan de voorschriften van de gewestelijke en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, alsmede aan de regels inzake de goede plaatselijke aanleg;

Op voorstel van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » (begrensd door de Woluwelaan, het Maloupark, de Stokkelse steenweg, de Weggevoerdenstraat, de Fabrystraat et de Stationstraat van Woluwe) goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 juni 1975, gewijzigd.

Art. 2.De minister tot wiens bevoegdheden Stedenbouw behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2006.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^