Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2007 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28, § 2, derde lid, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031003
pub.
17/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006031003/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2007 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28, § 2, derde lid, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 28, § 2, derde lid;

Gelet op het advies DR-20061122-50 van de Dienst Regelgeving van het BIM van 22 november 2006;

Op voorstel van de Minister belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Renovatiepremies en Groenvoorzieningen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De quota zijn : 2,5 % voor het jaar 2007.

Art. 2.De volgende quota zullen uiterlijk op 30 september 2007 worden vastgesteld.

Art. 3.De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die bevoegd is voor Energie, is belast met de tenuitvoerlegging van dit besluit.

Brussel, 21 december 2006.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Renovatiepremies en Groenvoorzieningen, Mevr. E. HUYTEBROECK

^