Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel , die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031344
pub.
13/10/2005
prom.
01/09/2005
ELI
eli/besluit/2005/09/01/2005031344/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (I.W.O.I.B.), die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, inzonderheid op artikel 32, § 1;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, 4e lid;

Gelet op de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 november 2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, 2e lid, van de hierboven genoemde gecoördineerde wetten;

Gelet op de goedkeuring van de Minister van Openbaar Ambt, gegeven op 10 mei 2005;

Gelet op het advies nr. 36.109/I/PF van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 18 november 2004;

Gelet op het advies nr. 38.834/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2005;

Op voordracht van de Minister belast met Wetenschappelijk Onderzoek en de Minister belast met Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De verscheidene graden die éénzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden bepaald als volgt : 1° trap : de graden ingedeeld in de rangen A5 en A4+;2° trap : de graden ingedeeld in de rang A3;3° trap : de graden ingedeeld in de rangen A2 en A1;4° trap : de graden ingedeeld in de rangen B2, B1, C2 en C1;5° trap : de graden ingedeeld in de rangen D2 en D1;

Artikel 2.De Minister belast met Wetenschappelijk Onderzoek en de Minister belast met Openbaar Ambt zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 september 2005.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE

^