Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031301
pub.
22/09/2000
prom.
20/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brussels Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 juli 1991 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de executieve, gewijzigd bij de besluiten van 10 december 1992, 16 januari 1995, 6 april 1995, 27 april 1995 en 7 december 1995;

Overwegende dat de bij artikel 7 van de ordonnantie van 5 maart 1998 bepaalde Commissie het voornaamste werkinstrument voor de coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, en dat er derhalve moet voor gezorgd worden dat deze commissie op een rechtsgeldige manier kan vergaderen;

Op voordracht van de Minister bevoegd voor Openbare Werken, Vervoer Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Na daarover te hebben beraadslaagd, Besluit :

Artikel 1.De personen van wie de namen hierna volgen, worden aangesteld als leden van de Coördinatiecommissie : 1° twee leden voorgedragen door de Minister van Openbare Werken : Vaste leden : Jean-Marie PEETERS Jacques EVENEPOEL Plaatsvervangers : Eric GHILAIN Olivier VAN CRAENENBROECK 2° twee leden voorgedragen door de Minister van Vervoer, in overleg met de Staatssecretaris voor Mobiliteit : Vaste leden : Thierry DUQUENNE Hans MEGANCK Plaatsvervangers : Thierry RICHEL Jean-Pierre REYNAERTS 3° vier leden voorgedragen door de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Vaste leden : Jean-Marie COLOT Maurice PECRIAUX Jacques PIVIN Rudy VERVOORT Plaatsvervangers : André BAUS Roger BIEBUYCK Michel LOUIS Christian PERREMANS Didier ROGY 4° één lid voorgedragen door de Minister van Ruimtelijke Ordening of, bij delegatie, de Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening : Vast lid : Philippe ROMBOUTS Plaatsvervanger : Philippe CIESLAK 5° één lid voorgedragen door de Minister van Leefmilieu : Vast lid : Jean-Pol ROSIERE Plaatsvervanger : Luc LIESSE 6° één lid voorgedragen door de Minister bevoegd voor het Toezicht op de Gemeenten : Vast lid : Frédéric DAUW Plaatsvervanger : Patrick CRAHAY 7° twee leden die de Raad van Nutsbedrijven vertegenwoordigen : Twee personen uit de volgende lijst : Bernard BRINE Patrick EECKELEERS Hubert BURY Olivier CORYN Hugo MASSIEN Hans MEGANCK William MINNAERT Jean PERBAL André PERMENTIER Eddy ROELS Georges VAN DEN BERGHE Guido VANDENBUSSCHE Geert VAN PARYS Eric WILLEMS Elk verhinderd vast lid kan zich laten vervangen door zijn plaatsvervanger die, naargelang het geval, stemgerechtigd of of raadgevende stem heeft.

Art. 2.Het Voorzitterschap van de Commissie wordt toevertrouwd aan de heer Jean-Marie PEETERS.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 20 juli 2000.

Brussel, 20 juli 2000.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, de Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, J. SIMONET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT

^