Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 november 1999
gepubliceerd op 21 januari 2000

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 264 contractuele personeelsleden in dienst te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031516
pub.
21/01/2000
prom.
18/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/18/1999031516/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 264 contractuele personeelsleden in dienst te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Overwegende dat het noodzakelijk is om ervaren personeelsleden in dienst te houden voor de werking van het ministerieel departement te verzekeren;

Op de voordracht van de Staatsecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Besluit :

Artikel 1.Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd voor het volbrengen van uitzonderlijke en tijdelijke taken tot het in dienst houden van de volgende contractuele personeelsleden : Directeur 1 Coördinator voor de sociale Inspectie 1 Ingenieur 1 Attaché 50 Adjunct-inspecteur 4 Assistent 14 Adjunct 92 Klerk 53 Beambte 48 Totaal 264

Art. 2.Het in dienst houden van de contractuele personeelsleden bedoeld in artikel 1 gebeurt bij arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd maar blijft beperkt tot 31 december 2000.

Art. 3.dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 4.De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wiens bevoegdheden Openbaar Ambt, Dringende Medische Hulp en Mobiliteit, is belast met de uitvoering van het besluit.

Brussel, 18 november 1999.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, J. SIMONET De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, A. NEYTS-UYTTEBROECK De Staatssecretaris van Openbaar Ambt, Dringende Medische Hulp en Mobiliteit, R. DELATHOUWER

^