Etaamb.openjustice.be
Beschikking
gepubliceerd op 24 november 2022

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking van artikel 68, § 1, 5° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vossenholen te ver(...) AANHEF: Overwegende de aanvraag van 14 juni 2022 waardoor Vlaamse Radio en Televisieomroeporgani(...)

bron
leefmilieu brussel
numac
2022033303
pub.
24/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

LEEFMILIEU BRUSSEL


Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking van artikel 68, § 1, 5° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna "de Ordonnantie") om vossenholen te vernietigen buiten de voortplantingsperiode in de site van de VRT, gelegen op de Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel ;

AANHEF: Overwegende de aanvraag van 14 juni 2022 waardoor Vlaamse Radio en Televisieomroeporganisatie (VRT), NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel en vertegenwoordigd door Geert De Preter, een afwijking vraagt om vossenholen te vernietigen buiten de voortplantingsperiode in de site van de VRT, gelegen op de Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel;

Gelet op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, meer bepaald de artikels 68, § 1, 5° 83, § 1, 84;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud van 1 juli 2022 ;

Overwegende de aanvraag tot afwijking met het oog op de vernietiging van vossenholen buiten de voortplantingsperiode;

Overwegende dat de voorliggende vraag tot afwijking van het verbod bedoeld in artikel 68, § 1, 1° en 5° beantwoordt aan de reden van openbare veiligheid (artikel 83, § 1, 1° );

Overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat voor de nagestreefde doeleinden;

Overwegende dat de maatregel rechtstreeks noch onrechtstreeks schade toebrengt aan het behoud in een gunstige staat van instandhouding van de vossenpopulaties in hun natuurlijke verspreidingsgebied;

BESLISSING: Leefmilieu Brussel staat de volgende afwijking toe, middels naleving van de hieronder uiteengezette voorwaarden: Artikel 68, § 1, 5° van de Ordonnantie: opzettelijk of doelbewust de vossenholen vernietigen buiten de voortplantingsperiode;

In de site van de VRT, gelegen op de Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.

Deze beslissing wordt toegekend aan Geert De Preter.. Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze beslissing moet kunnen worden voorgelegd bij elke controle.

VOORWAARDEN: Betrokken soort(en): De vos (Vulpes vulpes).

Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan: van 1 september 2022 tot 15 december 2022 ;

Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend: site van de VRT, gelegen op de Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.

Middelen, installaties en methodes die mogen worden gebruikt: Opvullen of vernietigen door werfmachines van de gaten/holen na te hebben vastgesteld dat deze laatste onbewoond of leeg zijn.

Bijzondere voorwaarden: Voor het opvullen of vernietigen van de gaten/holen nagaan of deze wel degelijk onbewoond of leeg zijn;

Een week voor de vernietiging, contact opnemen met het departement Biodiversiteit van Leefmilieu Brussel (zie gegevens hieronder);

Departement Biodiversiteit van Leefmilieu Brussel: Tel.: 02/563.41.97;

E-mail: biodiv@environnement.brussels Voorwaarden om een eventueel risico tot een minimum te beperken: / Bijkomende limieten van toepassing op de middelen, installaties en methodes die gebruikt mogen worden: / Bevoegde overheid om te verklaren dat de verlangde voorwaarden vervuld zijn: Leefmilieu Brussel CONTROLE: Leefmilieu Brussel is bevoegd om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van deze afwijking en om te verklaren dat de verlangde voorwaarden nageleefd worden.

De begunstigde van de afwijking maakt een verslag in Excelformaat betreffende de toepassing van deze afwijking over aan Leefmilieu Brussel, binnen een termijn van 3 maanden vanaf de volledige uitvoering van de toegestane afwijking. Dit verslag in de vorm van een Excelbestand zal het exacte aantal waargenomen vossen en holen die opgevuld zijn vermelden.

BEROEP Bij betwisting van deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij het Milieucollege, C.C.N. - Kunstberg 10-13, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 89, § 1 van de ordonnantie. U beschikt over een termijn van 30 dagen, te tellen vanaf deze kennisgeving, om via aangetekend schrijven beroep aan te tekenen.

B. Willocx a.i.

Adjunct-Directeur-generaal a.i.

Barbara DEWULF Directrice-generaal a.i.

^