Etaamb.openjustice.be
Beschikking
gepubliceerd op 27 oktober 2022

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 15, § 2, 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1 AANHEF : Overwegende de aanvraag van van 29/06/2021 waarbij de naamloze vennootschap INFRABEL (o(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022033064
pub.
27/10/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 15, § 2, 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : « Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe » sluiten tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe" (hierna "het Besluit") om inheemse plantensoorten, met inbegrip van bryofyten, fungi en lichenen, uit te trekken, te ontwortelen, te beschadigen of te vernietigen, alsook om het plantendek te vernietigen, te beschadigen of te wijzigen op de ballast van de spoorlijn 161 die door het Zoniënwoud loopt;

AANHEF : Overwegende de aanvraag van van 29/06/2021 waarbij de naamloze vennootschap INFRABEL (ondernemingsnummer 0869.763.267) met zetel te 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 2, vertegenwoordigd door mevrouw Pascale Heylen, een afwijking aanvraagt om inheemse plantensoorten, waaronder bryofyten, fungi en lichenen, te vernietigen en het plantendek op de ballast van lijn 161 door het Zoniënwoud te vernietigen, beschadigen of wijzigen, teneinde de veiligheid van het spoorwegverkeer te verzekeren ;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna "de ordonnantie" genoemd), meer in het bijzonder haar artikelen 47, 83, § 1, 84, en 85;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : « Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe » sluiten tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe", meer bepaald het artikel 15, § 2, 1° ;

Overwegende dat de ballast, de sporen en het dienstspoor van de lijn 161 in hun geheel opgenomen zijn in het Natura 2000-gebied - BE1000001;

Overwegende dat de ballast, de rails en het dienstspoor van de spoorlijn 161 niet in een natuurlijke habitat van communautair of regionaal belang liggen;

Overwegende dat veel soorten die op de ballast, de rails en het dienstspoor van spoorlijn 161 worden aangetroffen, in bijlage IV van de verordening opgenomen zijn als invasieve soorten;

Overwegende dat het huidige verzoek om een afwijking van de verbodsbepalingen bedoeld in artikel 15, § 2, 1°, beantwoordt aan de reden van openbare veiligheid (artikel 83, § 1, 1° ), in die zin dat Infrabel het plantendek op het spoor en op de dienstsporen moet vernietigen om de treinen in alle veiligheid voor het publiek te kunnen laten rijden;

Overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat voor de nagestreefde doeleinden, namelijk toestaan dat het plantendek op de spoorlijn wordt vernietigd om aan de doelstellingen van de openbare veiligheid te voldoen;

Overwegende dat de maatregel direct noch indirect schadelijk is voor het behoud of het herstel in een toestand van gunstige staat van instandhouding van de betrokken soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied, noch het risico inhoudt de integriteit van de Natura 2000-gebieden aan te tasten, rekening houdend met de strikt beperkte perimeter van de vernietiging van het plantendek, namelijk de spoorlijn 161, en de plantensoorten die zich er bevinden;

Overwegende de afwijking van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verleend op 11 april 2019;

Overwegende het ministerieel besluit van 29 april 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende een tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen sluiten betreffende een tijdelijke afwijking van het verbod op het bestrijdingsmiddelen die glysofaat bevatten om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen;

Overwegende dat voor Infrabel de beheersing van het plantendek een noodzaak is voor de spoorwegexploitatie en Infrabel voortdurend op zoek is naar nieuwe oplossingen om het milieu beter te beschermen (bijvoorbeeld door een gedifferentieerd beheer);

BESLISSING: Leefmilieu Brussel-BIM keurt de volgende afwijkingen goed, mits de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen: Artikel 15, § 2, 1° van het Besluit: inheemse plantensoorten, met inbegrip van bryofyten, fungi en lichenen te vernietigen, alsook om het plantendek te vernietigen, te beschadigen of te wijzigen;

Op spoorlijn 161 in het Zoniënwoud op een maximale breedte van 2,25 m gemeten aan beide zijden vanaf de spoorrail.

Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar.

Deze beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.

VOORWAARDEN : Betrokken dier- en/of plantensoort(en) : / Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan : van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022, behoudens een verlenging van de bij besluit van 29/04/2021 verleende vergunning voor het gebruik van glyfosaat.

Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend : Spoorlijn 161 gelegen in het Zoniënwoud in het Zoniënwoud op een maximale breedte van 2,25 m gemeten aan beide zijden vanaf de spoorrail.

Gebruikte middelen, installaties en methodes : Milieueffectcontroles uitvoeren (monsterneming en chemische analyse), volgens de door Leefmilieu Brussel vastgestelde procedures.

Bijzondere voorwaarden : - een verslag zal binnen de 3 maanden na het einde van de geldigheidsperiode van deze afwijking naar Leefmilieu Brussel worden gestuurd. Dit verslag zal een gedetailleerd onderzoek naar de uitvoering van de afwijking bevatten, met waar nodig specifieke metingen; - alvorens in te grijpen in de ballast of op de taluds, moet INFRABEL de brigadecommandanten Olivier Schoonbroodt (oschoonbroodt@environnement.brussels0497/599404) en Dominique Leclercq (dleclercq@environnement.brussels0497/599409) en het departement Biodiversiteit en Territoriale Kennis biodiv@environnement.brussels op de hoogte brengen Voorwaarden om een eventueel risico te beperken : / Limites supplémentaires applicables aux moyens, installations et méthodes pouvant être mise en oeuvre : / Instantie die bevoegd is om te verklaren dat aan de vereiste voorwaarden werd voldaan : Leefmilieu Brussel.

CONTROLE : Leefmilieu Brussel is bevoegd om de naleving van de voorwaarden van deze afwijking te controleren en te bepalen of aan alle vereiste voorwaarden voldaan is.

De begunstigde van de afwijking dient bij Leefmilieu Brussel een verslag in over de uitvoering van deze afwijking en dat binnen een termijn van 3 maanden, te tellen vanaf de volledige uitvoering van de toegestane afwijking.

BEROEP Bij betwisting van deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij het Milieucollege, C.C.N. - Kunstberg 10-13, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 89, § 1 van de ordonnantie. U beschikt over een termijn van 30 dagen, te tellen vanaf deze kennisgeving, om via aangetekend schrijven beroep aan te tekenen.

B. WILLOCX a.i. B. DEWULF Adjunct-Directeur-generaal a.i. Directrice-generaal a.i.

^