Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van Het Comite Van Ministers Van De Benelux Economische Unie van 21 december 2006
gepubliceerd op 03 augustus 2007

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009717
pub.
03/08/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof


Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door de protocollen van 10 juni 1981 en 23 november 1984 is gewijzigd;

Overwegende dat het Comité van Ministers op 8 september 2005 akte heeft verleend van het ontslag per 1 september 2006 van de heer Ph.

Echement, als plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof;

Op voordracht van de Belgische Minister van Justitie, Heeft het volgende beslist :

Artikel 1.De heer J.-L. De Codt, raadsheer in het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.

Art. 2.Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Gedaan te Den Haag, op 21 december 2006.

De Voorzitter van het Comité van Ministers, B.R. BOT

^