Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van De Arbeidsrechtbank
gepubliceerd op 13 april 2018

Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 15 december 2017 werd de heer Nicolas BODSON, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de Voorzitter van deze Rech

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201899
pub.
13/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 15 december 2017Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 14/03/2018 numac 2017032175 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017032168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de invoering van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor de waterprijs type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 14/03/2018 numac 2017032172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017032167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 23/01/2018 numac 2017032178 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het tarief van de boetes in het kader van de kilometerheffing type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017032181 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie strekkende tot het wijzigen van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade sluiten werd de heer Nicolas BODSON, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

^