Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 29 maart 2001
gepubliceerd op 06 juli 2001

Ordonnantie betreffende sommige instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031254
pub.
06/07/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/ordonnantie/2001/03/29/2001031254/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Ordonnantie betreffende sommige instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

Art. 2.In artikel 27, § 4, tweede lid, van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brussels Gewest, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 mei 1999, wordt het woord « benoemt » vervangen door de worden « stelt aan ». Afdeling 2. - Brussels Instituut voor Milieubeheer

Art. 3.In artikel 2, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, bekrachtigd door de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, wordt het woord « benoemt » vervangen door het woord « aangesteld ». Afdeling 3. - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Art. 4.In artikel 9, § 7, van de wet betreffende de afschaffing of van de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 13 maart 1991 houdende coördinatie van de wetten van 28 december 1984 en van 26 juni 1990 betreffende de afschaffing en de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten worden de woorden « de aanstellingen » ingevoegd tussen het woord « benoemingen » en de woorden « en de bevordering ». Afdeling 4. - Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel

Art. 5.In artikel 9, eerste lid, van de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden « benoemt en ontslaat » vervangen door de woorden « stelt aan ».

Art. 6.In artikel 17, vierde lid, van dezelfde ordonnantie worden de woorden « Met uitzondering van de leidende ambtenaar en de adjunct-leidende ambtenaar vervangen door de woorden « met uitzondering van de luidende ambtenaar, de adjunct-leidende ambtenaar en de door middel van een mandaat aangestelde ambtenaren, ». HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 7.De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie.

Aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2001.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, Fr.-X. de DONNEA De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel D. GOSUIN _______ Nota's Documenten van de Raad : Gewone zitting 1999-2000 A - 134/1 Ontwerp van ordonnantie Gewone zitting 2000-2001 A - 134/2 Verslag A - 134/3 Amendement na verslag Volledig verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 16 maart 2001.

^