Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 27 maart 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol van wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen in Monaco, op 14 april 2005

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031306
pub.
30/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/ordonnantie/2014/03/27/2014031306/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2014. - Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol van wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen in Monaco, op 14 april 2005


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Het Protocol van wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen in Monaco, op 14 april 2005, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3.De wijzigingen van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, die met toepassing van zijn artikel XXI worden aangenomen, zullen volkomen gevolg hebben.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ertoe gehouden, elke wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, die met toepassing van het hierboven vermelde artikel wordt aangenomen, mee te delen aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen een termijn van drie maanden na de aanvaarding ervan.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 maart 2014.

Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2013/2014.

A-497/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-497/2 Verslag (verwijzing).

Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 14 maart 2014.

^