Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 26 april 2012
gepubliceerd op 07 mei 2012

Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031223
pub.
07/05/2012
prom.
26/04/2012
ELI
eli/ordonnantie/2012/04/26/2012031223/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 APRIL 2012. - Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie (1)


De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt betuigd met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie.

Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie Gelet op de artikelen 1, 38, 39, 127 en 134 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de artikelen 6 en 92bis, § 1;

Overwegende dat de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest middelen ontwikkeld hebben voor de milieubewustmaking en -educatie;

Overwegende dat de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bewust dat zij elk afzonderlijk gelijkwaardige doelstellingen nastreven, beslist hebben hun wederzijdse bevoegdheden gezamenlijk uit te oefenen ten einde de milieu- en natuureducatie te bevorderen en te ontwikkelen en ze te kaderen in het perspectief van de duurzame ontwikkeling en de burgereducatie;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar minister-president, Rudy Demotte, de Minister van hoger onderwijs Jean-Claude Marcourt, en van de Minister van Verplicht Onderwijs, Marie-Dominique Simonet; en Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van haar minister-president, Rudy Demotte, vice-president en Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken belast met Energie, Huisvesting en Wetenschappelijk Onderzoek, Jean-Marc Nollet, Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Philippe Henry en Minister van Openbare Werken, Landbouw, Platteland, Natuur, Bos en Erfgoed, Benoît Lutgen; en Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van haar minister-voorzitter, Charles Picqué, en van de Minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, Evelyne Huytebroeck;

Zijn overeen gekomen wat volgt :

Artikel 1.Om aan te zetten tot een gemeenschappelijke uitoefening van de respectieve bevoegdheden van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de bevordering en de ontwikkeling van de milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie en -bewustmaking, verduidelijkt deze samenwerkingsovereenkomst hierna de samenwerkingsregels die in deze materie vastgelegd zijn.

Art. 2.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder : - Overheidsdiensten : 1° DGARNE : het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst (WOD);2° AGERS : de Algemene Administratie Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;3° BIM : het Brussels Instituut voor Milieubeheer; - Institutionele partners of verenigingen : 4° CRIE : de Gewestelijke Centra voor Milieu-initiatie, opgericht krachtens het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 mei 1999 betreffende de milieu-initiatie in het Waals Gewest;5° CDPA : de Recreatie- en Openluchtcentra van de Franse Gemeenschap, opgericht krachtens het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 30 augustus 1996;6° CIBErE : het Brussels Informatiecentrum voor Milieueducatie, de verenigingspartner die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd is om de bevordering en de informatie inzake milieueducatie en duurzame ontwikkeling bij de Brusselse Scholen te verzorgen.

Art. 3.De samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie streeft de volgende doelstellingen na : 1. de dynamisering van de informatie over de acties en -campagnes gevoerd door de drie instanties die in artikel 2, 1°, 2° en 3° vermeld worden, door ze in hun respectieve actieprogramma's op te nemen;2. de versterking van de totstandbrenging van pedagogische kwaliteitsinstrumenten op het vlak van milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie;3. de ontwikkeling van een betere integratie van de milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie in de schoolcursus om de leerlingen en studenten een verantwoordelijke burgerlijke opleiding te geven;4. het bieden van een gestructureerde hulpverlening aan onderwijsinstellingen en instituten voor hoger onderwijs die duurzame ontwikkeling in hun inrichtingsproject opnemen;5. het garanderen van de wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen onder de acteurs van de milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie met het oog op de verbetering van de pedagogische praktijken;6. het garanderen van een logistieke samenwerking inzake de milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie.

Art. 4.De in artikel 3 vermelde doelstellingen worden doorgevoerd door middel van een evolutief driejaarlijks actieprogramma, dat door de Regeringen van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd moet worden. De Regeringen van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan daartoe uit van het activiteitenrapport van het Begeleidingscomité dat in artikel 5 bedoeld wordt.

Art. 5.De begeleiding van deze samenwerking, die de supervisie en de regelmatige evaluatie ervan omvat, wordt verzekerd door een Begeleidingscomité dat samengesteld is als volgt : 1° Voor de Franse Gemeenschap : a) twee vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap;b) de algemeen bestuurder van de AGERS, of zijn afgevaardigde;c) een vertegenwoordiger van de Algemene Directie van het niet-verplicht Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;d) de adjunct-directeur-generaal van de AGERS, belast met de CDPA, of zijn afgevaardigde;e) twee leden van de Algemene Inspectiedienst, onder wie de coördinerende inspecteur-generaal van de Algemene Inspectiedienst voor het Onderwijs, of zijn afgevaardigde.2° Voor het Waals Gewest : a) vier vertegenwoordigers van de Waalse Regering;b) de directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, of zijn afgevaardigde;c) een vertegenwoordiger van de directie Bewustmaking voor het Leefmilieu van het Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;d) een vertegenwoordiger van het Begeleidingscomité van het CRIE-netwerk.3° Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : a) drie vertegenwoordigers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;b) de directeur-generaal van het BIM, of zijn afgevaardigde;c) twee vertegenwoordiger van de dienst belast met milieueducatie van het BIM;d) een vertegenwoordiger van het CIBErE.

Art. 6.Het Begeleidingscomité bedoeld in artikel 5 wordt beurtelings door de algemeen bestuurder van de AGERS, de directeur-generaal van het DGARNE en de directeur-generaal van het BIM voorgezeten voor een periode van twee jaar, die ingaat op de datum van de eerste vergadering van het comité.

Het Begeleidingscomité stelt een jaarlijks activiteitenrapport op dat elk jaar aan de Regeringen van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgelegd.

Het Begeleidingscomité kan, op verzoek van zijn voorzitter, elke vertegenwoordiger van de minister met deskundigheid inzake leefmilieu in het algemeen of elke deskundige in het domein van de milieueducatie en de duurzame ontwikkeling ontvangen.

Art. 7.Het Begeleidingscomité stelt een Wetenschappelijk en pedagogisch comité in dat samengesteld is uit inspecteurs en/of een deskundige van het basis- en secundair onderwijs - aangeduid door de algemeen bestuurder van de AGERS -, deskundigen van het Waals Gewest - aangeduid door de directeur-generaal van het DGARNE -, en deskundigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - aangeduid door de directeur-generaal van het BIM. De hoofdtaak van dit Wetenschappelijk en pedagogisch comité bestaat uit de beoordeling van de pedagogische instrumenten die geleverd worden door de structuren die door de drie instellingen betoelaagd worden en uit alle andere opdrachten die het door het Begeleidingscomité toevertrouwd krijgt.

Art. 8.De Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien toe op het garanderen van een evenwichtige steun voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst.

Art. 9.Voor wat de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreft, wordt het samenwerkingsakkoord van 3 juli 2003 tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende milieueducatie afgeschaft.

Art. 10.Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van zes jaar. Ze is stilzwijgend hernieuwbaar bij gebrek aan verzet van één van de ondertekenende partijen dat vóór de verstrijkdatum aan de andere ondertekenende partijen betekend wordt.

Voor de Franse Gemeenschap : De minister-president, R. DEMOTTE De vice-president en minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De minister van Verplicht Onderwijs, Mevr. M.-D. SIMONET Voor het Waals Gewest : De minister-president, R. DEMOTTE De vice-president en Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken belast met Energie, Huisvesting en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-M. NOLLET De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, P. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Platteland, Natuur, Bos en Erfgoed, B. LUTGEN Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, Mevr; E. HUYTEBROECK Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 26 april 2012.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE _______ Nota (1) Gewone zitting 2011-2012. Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Ontwerp van ordonnantie, B-254/1. Verslag, B-254/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 30 maart 2012.

^