Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 23 juni 2016
gepubliceerd op 14 juli 2016

Ordonnantie tot invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het Milieucollege

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031464
pub.
14/07/2016
prom.
23/06/2016
ELI
eli/ordonnantie/2016/06/23/2016031464/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2016. - Ordonnantie tot invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het Milieucollege (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, gewijzigd bij de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, wordt tussen het tweede en derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : « Maximum twee derde van de leden van het Milieucollege behoort tot hetzelfde geslacht. Elk van de twee lijsten die de door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voorgedragen dubbele lijst vormen telt voldoende mannen en vrouwen opdat die voorwaarde wordt nageleefd. Is dat niet het geval, dan stuurt de minister bevoegd voor leefmilieu de dubbele lijst terug naar het Parlement, dat de nodige wijzigingen moet aanbrengen. De niet-naleving van het gendercriterium ten gevolge van verhindering van lange duur, ontslag, afzetting of overlijden, tast de regelmatigheid van de werkzaamheden en beslissingen van het Milieucollege niet aan, op voorwaarde dat de hernieuwingsprocedure ten gevolge van de verhindering van lange duur, ontslag, afzetting of overlijden binnen een redelijk termijn wordt opgestart. ».

Art. 3.De ordonnantie wordt van kracht bij de volgende hernieuwing van minstens drie volledige mandaten in het Milieucollege.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 juni 2016.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C. FREMAULT _______ Nota (1) Gewone zitting 2015-2016. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-62/1.

Verslag, A-62/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 10 juni 2016.

^