Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 20 oktober 2006
gepubliceerd op 03 november 2006

Ordonnantie tot wijziging van artikel 74, § 2, van het Brussels Gemeentekieswetboek

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031546
pub.
03/11/2006
prom.
20/10/2006
ELI
eli/ordonnantie/2006/10/20/2006031546/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2006. - Ordonnantie tot wijziging van artikel 74, § 2, van het Brussels Gemeentekieswetboek (1)


Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 74, § 2, van het Brussels gemeentekieswetboek wordt vervangen door de volgende bepaling : « Een bezwaar dat steunt op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn of van artikel 23, § 2, wordt ingediend bij het rechtscollege binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen. ».

Art. 3.Deze ordonnantie treedt in werking op 8 oktober 2006.

Aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 19 oktober 2006.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp B. CERRXHE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid E. HUYTEBROECK

^