Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 15 april 2021
gepubliceerd op 23 april 2021

Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021020832
pub.
23/04/2021
prom.
15/04/2021
ELI
eli/ordonnantie/2021/04/15/2021020832/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 APRIL 2021. - Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Zullen volkomen gevolg hebben : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Benin betreffende het luchtvervoer, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018 ;en 2° de wijzigingen aan de bijlage die zullen worden aangenomen overeenkomstig artikel 20, lid 4, van de Overeenkomst.

Art. 3.De Brusselse Regering meldt elke wijziging van de bijlage die aangenomen wordt overeenkomstig artikel 20, lid 4, van de Overeenkomst aan het Brussels Parlement.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 april 2021.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2020-2021 A-253/1 Ontwerp van ordonnantie A-253/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 19 maart 2021

^