Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 15 april 2021
gepubliceerd op 10 mei 2021

Ordonnantie houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 1 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021020822
pub.
10/05/2021
prom.
15/04/2021
ELI
eli/ordonnantie/2021/04/15/2021020822/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 APRIL 2021. - Ordonnantie houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 1 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Ingevolge de gemotiveerde begrotingsberaadslaging nr. 1, genomen in toepassing van het artikel 26 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, worden de vastleggings- en vereffeningskredieten op de uitgavenbasisallocatie 06.001.99.01.0100 van de uitgavenbegroting 2021 van de diensten van de Regering verhoogd met 150.000.000 euro.

De gemotiveerde begrotingsberaadslaging nr. 1 wordt als bijlage toegevoegd aan deze ordonnantie.

Art. 3.Deze ordonnantie heeft uitwerking met ingang van de datum waarop de gemotiveerde begrotingsberaadslaging nr. 1 werd genomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 april 2021.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN den BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2020-2021 A-346/1 Ontwerp van ordonnantie A-346/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 2 april 2021

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^