Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 10 juli 2008
gepubliceerd op 06 augustus 2008

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de participatie van het publiek aan beslissingsprocedures die betrekking hebben op het leefmilieu of die een impact hebben op het leefmilieu

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031374
pub.
06/08/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/ordonnantie/2008/07/10/2008031374/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JULI 2008. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de participatie van het publiek aan beslissingsprocedures die betrekking hebben op het leefmilieu of die een impact hebben op het leefmilieu (1)


Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Deze ordonnantie beoogt de omzetting van Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en tot wijziging, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, van Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's

Art. 3.In artikel 11 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt als volgt aangevuld : « Buiten de genoemde aankondigingsmaatregelen, wordt het openbaar onderzoek ook elektronisch aangekondigd volgens door de Regering bepaalde modaliteiten.». 2° in het laatste lid, worden de woorden « bij een ter post aangetekende brief » vervangen door de woorden « ofwel per post, ofwel elektronisch volgens door de Regering bepaalde modaliteiten ».3° er wordt een laatste lid toegevoegd, luidend : « In geval van wijziging van de plannen en programma's, kan de Regering beslissen dat het openbare onderzoek uitgevoerd wordt volgens de modaliteiten waarin voorzien is in de vorige leden.». HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de ordonnantie van 5 juni 1997 inzake de milieuvergunningen

Art. 4.Artikel 3 van diezelfde ordonnantie wordt als volgt aangevuld : « 19° publiek : een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen en de verenigingen, organisaties of groepen die samengesteld zijn uit deze personen; 20° betrokken publiek : het publiek dat de gevolgen ondervindt of zou kunnen ondervinden van een project, of dat belanghebbende is bij een beroep in de zin van de artikelen 80 en 81.Voor het doel van deze defi nitie, wordt de vereniging die ten gunste van milieubescherming werkt op het grondgebied van het Gewest geacht belang te hebben bij het indienen van een beroep, op voorwaarde dat : a) de vereniging een VZW is;b) de VZW reeds bestaat op het ogenblik dat het aanvraagdossier voor de in het kader van het beroep betwiste milieuvergunning wordt ingediend;c) het statutaire doel van de VZW de bescherming van het leefmilieu is;d) het geschade belang dat in het beroep ingeroepen wordt, past in het kader van het statutair doel van de VZW zoals dat omschreven is op de datum van de indiening van het dossier.».

Art. 5.Artikel 9 van diezelfde ordonnantie wordt door de volgende bepaling vervangen : «

Art. 9.Vormen van de mededelingen § 1. Alle stukken en documenten worden bij ter post aangetekend schrijven verstuurd of per drager afgeleverd tegen een afgifte- of een ontvangstbewijs.

De Regering kan andere vormen van mededeling toestaan of opleggen, meer bepaald elektronische vormen. § 2. Buiten het aanplakken van de milieuvergunning, kan de Regering andere vormen van mededeling toestaan of opleggen, meer bepaald elektronische vormen. ».

Art. 6.In artikel 62 van diezelfde ordonnantie, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 4 wordt met volgende leden aangevuld : « Wanneer de in eerste instantie uitreikende overheid echter overweegt nieuwe exploitatievoorwaarden op te leggen omdat een inrichting, bij het uitvoeren van een of meerdere industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2007 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde ingedeelde inrichtingen, een dusdanige verontreiniging veroorzaakt dat de emissiegrenswaarden van de milieuvergunning moeten worden herzien of dat nieuwe emissiegrenswaarden moeten worden opgenomen, dan worden de verlengingsaanvraag, het ontwerp van nieuwe exploitatievoorwaarden en een toelichtende nota aan een openbaar onderzoek van vijftien dagen onderworpen vóór enige beslissing wordt genomen. De toelichtende nota, die is opgesteld door de in eerste instantie uitreikende overheid, moet het mogelijk maken de draagwijdte van de beoogde nieuwe exploitatievoorwaarden te beoordelen.

Wanneer de verlengingsaanvraag een inrichting van klasse I A of I B betreft, moet de in eerste instantie uitreikende overheid het volledige dossier bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grondgebied de inrichting zich bevindt, en moet dit college het openbaar onderzoek organiseren binnen twee weken na ontvangst van voornoemd dossier. Binnen tien dagen na afsluiting van het openbaar onderzoek, bezorgt het college van burgemeester en schepenen de klachten en opmerkingen aan de in eerste instantie uitreikende overheid. ». 2° In § 8, worden de woorden « ingeschreven worden in het register bedoeld in artikel 86 en » ingevoegd tussen de woorden « moet » en « aangeplakt ».

Art. 7.In artikel 64 van diezelfde ordonnantie, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, worden volgende leden ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid : « Wanneer de in eerste instantie uitreikende overheid overweegt nieuwe exploitatievoorwaarden op te leggen omdat een inrichting, bij het uitvoeren van een of meerdere industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2007 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde ingedeelde inrichtingen, een dusdanige verontreiniging veroorzaakt dat de emissiegrenswaarden van de milieuvergunning moeten worden herzien of dat nieuwe emissiegrenswaarden moeten worden opgenomen, dan worden het ontwerp van nieuwe exploitatievoorwaarden en een toelichtende nota aan een openbaar onderzoek van vijftien dagen onderworpen vóór enige beslissing wordt genomen. De toelichtende nota, die is opgesteld door de in eerste instantie uitreikende overheid, moet het mogelijk maken de draagwijdte van de beoogde nieuwe exploitatievoorwaarden te beoordelen.

Wanneer de milieuvergunning een inrichting van klasse I A of I B betreft, moet de in eerste instantie uitreikende overheid het ontwerp van nieuwe exploitatievoorwaarden en de toelichtende nota bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grondgebied de inrichting zich bevindt, en moet dit college het openbaar onderzoek organiseren binnen twee weken na ontvangst van voornoemde documenten. Binnen tien dagen na afsluiting van het openbaar onderzoek bezorgt het college van burgemeester en schepenen de klachten en opmerkingen aan de in eerste instantie uitreikende overheid. ». 2° § 3 wordt als volgt aangevuld : « Bovendien dient dit te worden ingeschreven in het in artikel 86 bedoelde register en aangeplakt volgens de bepalingen van artikel 87.».

Art. 8.In artikel 80, § 1, van diezelfde ordonnantie, worden de woorden « Ieder die doet blijken van een belang kan » vervangen door de woorden « De aanvrager en elk lid van het betrokken publiek kunnen ».

Art. 9.In artikel 81, § 1, van diezelfde ordonnantie, worden de woorden « Ieder die doet blijken van een belang kan » vervangen door de woorden « De aanvrager en elk lid van het betrokken publiek kunnen ».

Art. 10.Artikel 83 van diezelfde ordonnantie wordt als volgt aangevuld : « 4° publicatie van de beslissing via elektronische weg door middel van het register bijgehouden door het Instituut en voor het publiek toegankelijk gesteld overeenkomstig artikel 86. ».

Art. 11.In artikel 85, eerste lid, wordt het woord « verlenging, » ingevoegd tussen de woorden « wijziging » en « schorsing ».

Art. 12.In artikel 86 van diezelfde ordonnantie, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt door volgend lid aangevuld : « Binnen de voorwaarden vastgelegd door de Regering, kan het register eveneens de beslissingen bevatten die door het Milieucollege en de Regering werden genomen met toepassing van de artikelen 80 en 81.»; 2° er wordt een § 3 toegevoegd, luidend : « § 3.Het door het Instituut bijgehouden register wordt door elektronische communicatiemiddelen voor het publiek toegankelijk gemaakt volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten. ». HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake de toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Art. 13.Aan artikel 8 van diezelfde ordonnantie, wordt een § 4 toegevoegd, luidend : « § 4. In afwijking van de §§ 1 tot 3, en onverminderd artikel 7, worden de verzoeken prioritair behandeld en volgens een versnelde procedure wanneer het verzoek om toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot het leefmilieu betrekking heeft op een beslissing die onderworpen is aan een lopende procedure van openbaar onderzoek krachtens de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen of de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's.

In dat geval, en zonder afbreuk te doen aan artikel 16, stelt de overheid aan wie het verzoek wordt gericht de gevraagde informatie ter beschikking van de aanvrager zodra ze redelijk verschaft kan worden en uiterlijk een week vóór het afl open van de termijn van het openbaar onderzoek. ».

Art. 14.In artikel 13 van diezelfde ordonnantie, wordt volgend lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid : « Indien de overheid aan wie een met redenen omkleed verzoek werd gericht krachtens artikel 8, § 4, van mening is dat de toegang tot de gevraagde informatie geweigerd of beperkt moet worden krachtens een van de redenen bedoeld in artikel 11 of 12, wordt de aanvrager hierover binnen acht dagen op de hoogte gebracht. ».

Art. 15.Artikel 16, § 2, van diezelfde ordonnantie, wordt aangevuld als volgt : « h) de dossiers en beslissingen betreffende de aanvragen om een milieuattest, milieuvergunning, aangifte en erkenning bedoeld in de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. ».

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 juli 2008.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK _______ Nota (1) Gewone zitting 2007/2008 : Documenten van het Parlement.- Ontwerp van ordonnantie : A-475/1. - Verslag : A-475/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 27 juni 2008.

^