Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 23 maart 2023

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2024 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artike De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde Wetboek die volgens de voormelde co(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023040811
pub.
23/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2024 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslagjaar 2024 2,1238, zijnde het resultaat van de deling van het gemiddelde van de indexcijfers van 2022 (123,03) en het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 (57,93).

De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde Wetboek die volgens de voormelde coëfficiënt worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

B. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslagjaar 2024 1,8724, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van 2022 (123,03) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 (57,93) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (72,25) en 1991 (63,70).

De tabellen onder II, A tot F, hierna bevatten de basisbedragen uit datzelfde Wetboek die volgens de voormelde coëfficiënt worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024) en voor het aanslagjaar 2023 (afgekort tot Aj. 2023) wat de bedragen inzake bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing betreft. C. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslagjaar 2024 1,5688, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van 2018 (107,24) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 (57,93) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (72,25) en 1991 (63,70) en met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 2016 (102,89) en 2012 (98,9).

De tabellen onder III, A tot C, hierna bevatten de basisbedragen uit datzelfde Wetboek die volgens de vermelde coëfficiënt worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

D. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, derde lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslagjaar 2024, 1,7998, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van 2022 (123,03), te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 1988 (57,93) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (72,25) en 1991 (63,70) en met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 2016 (102,89) en 2012 (98,9).

De tabel onder IV, hierna bevat de basisbedragen uit datzelfde Wetboek die volgens de vermelde coëfficiënt worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

E. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslagjaar 2024, 1,5914, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van 2019 (108,78), te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 1988 (57,93) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (72,25) en 1991 (63,70) en met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 2016 (102,89) en 2012 (98,9).

De tabel onder V, hierna bevat de basisbedragen uit datzelfde Wetboek die volgens de vermelde coëfficiënt worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

F. In afwijking van A tot E hierboven worden de volgende bedragen met een bijzondere coëfficiënt geïndexeerd: 1° de in artikel 38, § 1, eerste lid, 23° en § 4, en artikel 97, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bedragen worden voor aanslagjaar 2024 geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, § 4, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, en titel 2 van de wet van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verbetering van de werkgelegenheid type wet prom. 23/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van de werkgelegenheid. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot verbetering van de werkgelegenheid, zijnde de vermenigvuldiging van het basisbedrag met het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van de maand september 2022 (165,61 - basis 1996) en gedeeld door het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van de maand september 2003 (112,15 - basis 1996);2° het in artikel 38, § 1, eerste lid, 24°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bedrag wordt voor aanslagjaar 2024 geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, § 6, van hetzelfde Wetboek en titel 2 van de wet van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verbetering van de werkgelegenheid type wet prom. 23/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van de werkgelegenheid. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot verbetering van de werkgelegenheid, zijnde de vermenigvuldiging van het basisbedrag met het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van de maand november 2022 (149,11 - basis 2004) en gedeeld door het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van de maand november 2012 (119,7 - basis 2004);3° de in artikel 14546ter, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bedragen worden voor aanslagjaar 2024 geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, § 6bis, van hetzelfde Wetboek, en hoofdstuk VII van het decreet van de Waalse overheidsdienst betreffende de toekenning van een fiscaal voordeel voor de aankoop van de eigen woning van 20 juli 2016, zijnde de vermenigvuldiging van het basisbedrag met de gezondheidsindex van de maand november 2022 (127,44) en gedeeld door de gezondheidsindex van november 2015 (102,28);4° het in artikel 2755, § 5, eerste lid, 3de streepje en tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bedrag wordt voor het aanslagjaar 2023 geïndexeerd overeenkomstig artikel 2755, § 5, zevende lid van hetzelfde Wetboek, zijnde de vermenigvuldiging van het basisbedrag met de afgevlakte gezondheidsindex van de maand september 2022 (120,53 - basis 2013) en gedeeld door de afgevlakte gezondheidsindex voor de maand september 2017 (103,42 - basis 2013). De tabellen onder VI, VII en VIII hierna bevatten de basisbedragen uit het genoemde Wetboek en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

G. De in artikel 18, § 3, 4°, KB/WIB 92 vermelde bedragen worden geïndexeerd volgens de coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Die bedraagt voor het aanslagjaar 2024 1,8724, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van 2022 (123,03) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 (57,93) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (72,25) en 1991 (63,70).

De tabel onder IX hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde KB/WIB 92 die op de hierboven vermelde wijze worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

H. De bedragen bedoeld in artikel 70, § 2, tweede lid, van de programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten worden geïndexeerd volgens de coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Die bedraagt voor het aanslagjaar 2024 1,8724, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van 2022 (123,03) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 (57,93) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (72,25) en 1991 (63,70).

De tabel onder X hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde artikel 70 van de programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten die op de hierboven vermelde wijze worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

I. De coëfficiënt bedoeld in artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedraagt voor het inkomstenjaar 2023 2,0915, zijnde het resultaat van de deling van het gemiddelde van de indexcijfers van 2022 (123,03) door het gemiddelde van de indexcijfers van de jaren 1988 en 1989 (58,825; gemiddelde van de indexcijfers van 1988: 57,93 - gemiddelde van de indexcijfers van 1989: 59,72).

Voor de toepassing van artikel 255 van hetzelfde Wetboek valt het inkomstenjaar 2023 samen met het aanslagjaar 2023 en voor de toepassing van de artikelen 7 tot 11, 221,1°, 222, 2°, 234, eerste lid, 1°, van dat Wetboek valt dit inkomstenjaar samen met aanslagjaar 2024.

J. In afwijking van A tot I hierboven wordt het in artikel 342, § 4, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bedrag voor het aanslagjaar 2024 geïndexeerd overeenkomstig artikel 342, § 4, derde lid van hetzelfde Wetboek, volgens de regels van artikel 178, § 2, met dien verstande dat het bedrag eerst wordt gedeeld door de indexeringscoëfficiënt die van toepassing is voor aanslagjaar 2020 (1,8512).

De tabel onder XI hierna bevat het basisbedrag uit het genoemde Wetboek en het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

K. De coëfficiënt bedoeld in artikel 13 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedraagt voor het aanslagjaar 2024 1,27, zijnde het resultaat van de deling van het gezondheidsindexcijfer van de maand december 2022 (127,89 - basis 2013) door dat van de maand december 2013 (100,36 - basis 2013), afgerond tot het hogere of lagere honderdste van een punt naargelang het cijfer van de duizendsten van een punt al of niet 5 bereikt.

De tabel onder XII, hierna bevat de basiscoëfficiënt uit datzelfde Wetboek die volgens de vermelde coëfficiënt wordt geïndexeerd en de geïndexeerde coëfficiënt voor het aanslagjaar 2024 (afgekort tot Aj. 2024).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^