Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 februari 2021

Bericht aan de erkende elektronische platformen over de nieuwe reglementaire bepalingen inzake bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op de inkomsten uit de deeleconomie betaald of toegekend vanaf 1 februari 2021 Het nieuwe belastingstelsel Het gaat om een belastingregeling die niet langer gebaseerd is op een vrijstelling van inkomsten, m(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021030411
pub.
22/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Bericht aan de erkende elektronische platformen over de nieuwe reglementaire bepalingen inzake bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op de inkomsten uit de deeleconomie betaald of toegekend vanaf 1 februari 2021 Het nieuwe belastingstelsel van de deeleconomie, zoals ingevoerd door de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044502 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen sluiten houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen (BS 30.12.2020, Ed. 2), voorziet opnieuw een specifieke belastingregeling voor bepaalde inkomsten uit de deeleconomie die vanaf inkomstenjaar 2021 worden betaald of toegekend.

Het gaat om een belastingregeling die niet langer gebaseerd is op een vrijstelling van inkomsten, maar wel op een belasting aan een afzonderlijk tarief van 20 % en forfaitaire kosten van 50 %.

De erkende elektronische platformen moeten opnieuw bedrijfsvoorheffing inhouden op de inkomsten uit de deeleconomie die vanaf 1 februari 2021 worden betaald of toegekend (1). (1) Koninklijk besluit van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040031 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040032 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie sluiten tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie (BS 29.01.2021).

Art. 86, tweede lid, en 87, 2° bis, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92).

Die bedrijfsvoorheffing bedraagt 10,70 % van het bruto bedrag van de inkomsten, dit wil zeggen, het bedrag dat door het platform of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald of toegekend, verhoogd met alle sommen die door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehouden (2). (2) Koninklijk besluit van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040031 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040032 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie sluiten tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie (BS 29.01.2021).

Punt 7.1./1, Bijlage III, KB/WIB 92.

^