Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 28 december 2020

21 DECEMBER 2020. - Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Age Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federa(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2020043961
pub.
28/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


21 DECEMBER 2020. - Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden de vanaf 1 januari 2021 bedragen van de verschuldigde retributies, ten gevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020 van het indexcijfer van de maand september 2020, als volgt geïndexeerd: Deze bedragen worden volgens de index van de maand september aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen van het Koninkrijk.

Voor het jaar 2021 worden de bedragen aangepast volgens de volgende formule: (de index van de maand september 2020 gedeeld door de index van de maand september 2019) vermenigvuldigd met het bedrag.

In artikel 4 van het Koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 werden de bedragen van de retributies aangepast en vastgesteld als volgt: In § 1 van het voormelde artikel 4 dient " zesenveertig euro en vierennegentig cent " te worden vervangen door "zevenenveertig euro en zesendertig cent".

In § 2 van artikel 4 dient " zevenentwintig euro en eenennegentig cent " te worden vervangen door "achtentwintig euro en zestien cent ".

In § 3 dient " twintig euro en dertig cent " te worden vervangen door " twintig euro en achtenveertig cent ".

Brussel, 21 december 2020.

De Minister van Landbouw, D. CLARINVAL

^