Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 05 januari 2018

Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0042 : BVBA Straco en NV Algino/Comm. V ForPar Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 18 decemb(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vastgoed, Private Equity(...)

bron
belgische mededingingsautoriteit
numac
2017032227
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT


Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0042 : BVBA Straco en NV Algino/Comm. V ForPar (NV Forum Jobs) Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure.

Op 18 december 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1, van de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht (B.S., 26 april 2013). Hierin wordt meegedeeld dat Straco de zeggenschap verkrijgt over de vennootschap ForPar, een holdingvennootschap, die op haar beurt 100% van de aandelen in Forum Jobs zal bezitten.

Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vastgoed, Private Equity en de uitzendarbeid.

Overeenkomstig artikel IV.63, § 1, van de bovenvermelde wet, hebben de aanmeldende partijen de toepassing van de vereenvoudigde procedure gevraagd.

Het Auditoraat verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur voor 3 januari 2018.

Deze opmerkingen worden per e-mail onder vermelding van referentie MEDE-C/C-17/0042, toegezonden: aud@bma-abc.be.

^