Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 december 2017

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VLAAMSE ECOLOGIE - ENERGIE - EN MILIEUONDERNEMING, e Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2017. Deze zaken zijn i(...)

bron
raad van state
numac
2017032209
pub.
22/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VLAAMSE ECOLOGIE - ENERGIE - EN MILIEUONDERNEMING, en de NV NEW NORTHERN RAILWAY CENTER en de NV ANTWERP PORT STORAGE, die allen woonplaats kiezen bij Mr. Ive VAN GIEL, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, hebben met twee respectieve verzoekschriften op 27 november 2017 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenningsregeling van energiedeskundigen en verslaggevers type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017013399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, wat betreft dagondersteuning in de vorm van begeleid werken type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017013481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de Adviescommissie voor Economische Migratie en betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 30, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017031273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft het Departement Omgeving, het departement Informatie Vlaanderen en de naamswijziging van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in Departement Cultuur, Jeugd en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017013440 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot diversificatie van het bedrag van de retributie voor een planaanvraag en het bepalen van een bijkomende retributie voor een andere functionaliteit van het KLIP als vermeld in artikel 5 van het KLIP-decreet van 14 maart 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, informatie- en communicatietechnologie, meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg sluiten houdende definitieve vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone 'BE2300222 De Kuifeend en Blokkersdijk - deel De Kuifeend'.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2017.

Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 223.873/VII-40.142 en G/A. 223.871/VII-40.143.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris

^