Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 september 2017
gepubliceerd op 13 oktober 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot diversificatie van het bedrag van de retributie voor een planaanvraag en het bepalen van een bijkomende retributie voor een andere functionaliteit van het KLIP als vermeld in artikel 5 van het KLIP-decreet van 14 maart 2008

bron
vlaamse overheid
numac
2017013440
pub.
13/10/2017
prom.
08/09/2017
ELI
eli/besluit/2017/09/08/2017013440/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot diversificatie van het bedrag van de retributie voor een planaanvraag en het bepalen van een bijkomende retributie voor een andere functionaliteit van het KLIP als vermeld in artikel 5 van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten


De Vlaamse Regering, Gelet op het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten, artikel 5, § 1, tweede lid, en § 2, gewijzigd bij het decreet van 17 januari 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juni 2017;

Gelet op advies 61.792/1/V van de Raad van State, gegeven op 4 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De retributie, vermeld in artikel 5, § 1, eerste lid, van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk sluiten, bedraagt 5 euro als de planaanvraagzone niet groter is dan 200 m².

Art. 2.Een professionele planaanvrager kan in zijn planaanvraag aangeven dat hij ook plandata in vectorformaat wil ontvangen, waarvoor hij een bijkomende retributie van 5 euro verschuldigd is.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, kan de bedragen, vermeld in artikel 1 en 2, aanpassen met als doel de inkomsten en uitgaven van het KLIP in evenwicht te houden. Voor het bedrag, vermeld in artikel 1, worden de minimum- en maximumgrenzen vastgesteld op respectievelijk 5 en 8 euro als de planaanvraagzone niet groter is dan 200 m². Voor het bedrag, vermeld in artikel 2, worden de minimum- en maximumgrenzen vastgesteld op respectievelijk 5 en 30 euro.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 september 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^