Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 21 januari 2015

Stafdienst Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2015 Het bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbela -de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de (...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003025
pub.
21/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2015 Het bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - aanslagjaar 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014, ed. 3, wordt hierna volledig vervangen ingevolge de wijzigingen aangebracht in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 door : -de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 28 mei 2014, ed. 2); - de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014); - de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (Belgisch Staatsblad van 29 december 2014, ed. 2) Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslagjaar 2015 1,7264, zijnde het resultaat van de deling van het gemiddelde van de indexcijfers van 2013 (122,40) en het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 (70,90) .

De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde Wetboek die volgens de voormelde coëfficiënt worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2015 (afgekort tot Aj. 2015).

B. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslagjaar 2015 1,5222, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van 2013 (122,40) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 (70,90) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (88,43) en 1991 (77,97).

De tabellen onder II, A tot F, hierna bevatten de basisbedragen uit datzelfde Wetboek die volgens de voormelde coëfficiënt worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2015 (afgekort tot Aj. 2015).

C. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, tweede lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslagjaar 2015 1,5054, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers voor het jaar 2012 (121,05) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 1988 (70,90) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (88,43) en 1991 (77,97).

De tabellen onder III, A tot C, hierna bevatten de basisbedragen uit datzelfde wetboek die volgens de vermelde coëfficiënt worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2015 (afgekort tot Aj. 2015).

D. In afwijking van A tot C hierboven worden de volgende bedragen met een bijzondere coëfficiënt geïndexeerd : 1° de in artikel 38, § 1, eerste lid, 23° en § 4, en artikel 97, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bedragen worden voor aanslagjaar 2015 geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, § 4, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, zijnde de vermenigvuldiging van het basisbedrag met het gezondheidsindexcijfer van de maand september 2013 (137,45 - basis 1996) en gedeeld door het gezondheidsindexcijfer van de maand september 2003 (112,47 - basis 1996);2° het in artikel 38, § 1, eerste lid, 24°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bedrag wordt voor aanslagjaar 2015 geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, § 6, van hetzelfde Wetboek, zijnde de vermenigvuldiging van het basisbedrag met het gezondheidsindexcijfer van de maand november 2013 (121,12 - basis 2004) en gedeeld door het gezondheidsindexcijfer van de maand november 2012 (119,95 - basis 2004). De tabellen onder IV, A en B, hierna bevatten de basisbedragen uit het genoemde Wetboek en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2015 (afgekort tot Aj. 2015).

E. De bedragen bedoeld in artikel 18, § 3, 4°, KB/WIB 92 worden geïndexeerd volgens de coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 3, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Die bedraagt voor het aanslagjaar 2015 1,5222, zijnde de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van 2013 (122,40) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 (70,90) vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelden van de indexcijfers van de jaren 1997 (88,43) en 1991 (77,97).

De tabel onder V hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde KB/WIB 92 die op de hierboven vermelde wijze worden geïndexeerd en de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2015 (afgekort tot Aj. 2015).

F. De coëfficiënt bedoeld in artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedraagt voor het inkomstenjaar 2014 1,70, zijnde het resultaat van de deling van het gemiddelde van de indexcijfers van 2013 (122,40) door het gemiddelde van de indexcijfers van de jaren 1988 en 1989 (72,00; gemiddelde van de indexcijfers van 1988 : 70,90 - gemiddelde van de indexcijfers van 1989 : 73,10).

Voor de toepassing van artikel 255 van hetzelfde Wetboek valt het inkomstenjaar 2014 samen met het aanslagjaar 2014 en voor de toepassing van de artikelen 7 tot 11, 221,1°, 222, 2°, 234, eerste lid, 1°, van dat Wetboek valt dit inkomstenjaar samen met aanslagjaar 2015.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^