Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0026 : Picanol NV/Tessenderlo Chemie NV Op 2 oktober 2013, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededin Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de volgende sectoren: landbouw, industrie(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011517
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving.

Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr.

MEDE-C/C-13/0026 : Picanol NV/Tessenderlo Chemie NV Op 2 oktober 2013, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende invoeging van Boek IV en van Boek V in het Wetboek van economisch recht (Belgisch Staatsblad, 26 april 2013). Hierin werd meegedeeld dat Picanol NV de uitsluitende zeggenschap verwerft over Tessenderlo Chemie NV. Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de volgende sectoren: landbouw, industrie, bouw en producenten van gezondheids- en consumentengoederen.

Het Auditoraat verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur voor 14 oktober 2013.

Deze opmerkingen kunnen per fax of per post, onder vermelding van referentie MEDE-C/C-13/0026, aan onderstaand adres worden toegezonden : Belgische Mededingingsautoriteit Auditoraat North Gate 7e verdieping Koning Albert II-laan 16 B-1000 Brussel.

^