Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 17 juni 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Orde van Architecten heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besl(...)

bron
raad van state
numac
2011018220
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Orde van Architecten heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 23 maart 2011 betreffende de vrijstelling van de stage van architect, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2011.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 200.279/XV-1527.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^