Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 19 mei 2008

Bericht van Openbaar Onderzoek Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Overstromingsbestrijding Regenplan In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid heeft de Regering van he(...) Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 mei tot 1 juli 2008. Het ontwerpplan, het effectenrapp(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031228
pub.
19/05/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bericht van Openbaar Onderzoek Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Overstromingsbestrijding Regenplan (2008-2011) In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 20 maaart 2008 een ontwerp van gewestelijk Plan voor overstromingsbestrijding (Regenplan 2008-2011) goedgekeurd.

Krachtens de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's wordt dit ontwerpplan onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 mei tot 1 juli 2008.

Het ontwerpplan, het effectenrapport, de infobrochure en de vragenlijst kunnen worden gedownload op www.leefmilieubrussel.be/regenplan.

De brochure en de vragenlijst kunnen worden besteld op het nr. 02-775 75 75 of via planpluie-regenplan@ibgebim.be.

Het ontwerpplan en het effectenrapport kunnen worden geraadpleegd elke dinsdag en donderdag tussen 10 uur en 12 uur bij Leefmilieu Brussel - Infodienst, 1e verdieping, lokaal 107, Gulledelle 100, 1200 Brussel.

Informatiesessies zullen één namiddag per week worden georganiseerd, enkel op afspraak (02/775.75.75).

Alle documenten kunnen ook worden geraadpleegd bij de Gemeentebesturen.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden meegedeeld aan : Leefmilieu Brussel - Openbaar onderzoek « Regenplan » Gulledelle 100 1200 Brussel of via planpluie-regenplan@ibgebim.be.

^