Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/05/2007 pub. 19/05/2008 numac 2008000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale Ombudsmannen, de Benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. - Duitse vertaling type wet prom. 01/03/2002 pub. 19/05/2008 numac 2008000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/05/2007 pub. 19/05/2008 numac 2008000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiële misslagen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008003161 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995, h(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 19/05/2008 numac 2008000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008002062 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 17 april 2008 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. De Roubaix, Lucienne, administratief assistent; Mevr. Coyette, Danièle, attaché. Zij zullen het burgerlijk ereteken Kroonorde Officier de heer D'Hondt, Patrick, adviseur. Gouden Palmen Mevr. Garot, Chris(...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008003141 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Indiana Jones », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008009354 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 13 november 2007 wordt, met ingang van 1 april 2008, ontslag uit zijn fu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008009364 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2008 : - is Mevr. Goossens, N., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rec - is de heer Verbelen, M., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel (...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008009362 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008009367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat in werking treedt op dat datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Nouwkens, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standpl Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 19(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008009366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2008 : - zijn bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : de heren : Demeyer, J., notaris ter standplaats Brugge ; Van Isacker, A., ere(...) - zijn benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : de heren : Carlier, J.-M., nota(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008009365 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007, dat in werking treedt op 10 juni 2008, is aan de heer Maréchal, P., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Neupré . Het is he(...) Bij koninklijk besluit van 21 februari 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen. Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007 werd de heer Bruno van der Pluijm, geaccrediteerd als Ambassadeur en aangesteld tot Consul-Generaal van België in de Republiek Cyprus. Bij koninklijk besluit Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 19 juli 2007 werd aan de heer Olivier Coppens, e(...) type koninklijk besluit prom. 16/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap en houdende opheffing van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming en van het ministerieel besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika en tot beperking van de daaruit voortvloeiende pensioenverhoging type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008201519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Koninklijk besluit tot wijziging van de Koninklijke besluiten van 5 augustus 2006 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest". Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. In artikel 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008201520 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevr. CHALMET Marie-Louise , Gemeentesecr(...) § 2. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Mevr. AERTS Cecile Marguerit(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008201523 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : de heer VANDEPUTTE Joseph Leonie Alphonse Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. § 2. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de L(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008201525 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Wijziging van de koninklijke besluiten van 10 november 2005 houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest. Bij koninklijk besluit van 27 Artikel 1. In artikel 1, § 4, van het koninklijk besluit van 10 november 2005, waarvan de eer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008201524 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : de heer ALLEMEESCH Gilbert Andre Agnes de heer ROTTHIER Ronan Carolus Elisa (Sint-Niklaas, 27 oktober 1954), adjunct-stadssecretaris bij h(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de paritaire commissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2008 wordt ingeschreven op de (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2008 wordt ingeschreven op de (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008201665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008201689 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoering van dat decreet

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van Openbaar Onderzoek Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Overstromingsbestrijding Regenplan In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid heeft de Regering van he(...) Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 mei tot 1 juli 2008. Het ontwerpplan, het effectenrapp(...)

erratum

type erratum prom. 28/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 19/05/2008 numac 2008031232 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 14 april 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 maart 2008 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bestek betreffende het sluiten, van l BRUSSEL. - Bij besluit van 14 april 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 11 februari 2008 w(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 20/03/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het Gemeenschapsonderwijs

document

type document prom. 17/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008033041 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende oprichting van de Commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het Secundair Gemeenschapsonderwijs

erratum

type erratum prom. 14/12/2007 pub. 19/05/2008 numac 2008035534 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. - Erratum
^