Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 05 maart 2002

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 11 januari 2002 in zake de vennootschap naar Pools recht Rafako tegen de N.V. Munja en de N.V. Seghers Better Technology For S Die zaak is ingeschreven onder nummer 2324 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

bron
arbitragehof
numac
2002021049
pub.
05/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 11 januari 2002 in zake de vennootschap naar Pools recht Rafako tegen de N.V. Munja en de N.V. Seghers Better Technology For Solids & Air, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 22 januari 2002, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen de prejudiciële vraag gesteld « of artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij wet van 4 juli 2001, doordat het de bevoegdheid van de beslagrechter verklaart te verbinden aan de woonplaats van een beslagene in het Rijk, de artikelen 10 en/of 11 van de Grondwet schendt, voorzover aldus en daardoor aan een beslagene die buiten het Rijk is gevestigd, de toegang tot de beslagrechter wordt ontzegd ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 2324 van de rol van het Hof.

De griffier, L. Potoms.

^