Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 11 februari 2000

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard Inleidin 1. Krachtens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de betaalde of(...)

bron
ministerie van financien
numac
2000003039
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard Inleiding 1. Krachtens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die voor de verkrijgers beroepsinkomsten zijn, slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. Dit bericht bevat de richtlijnen die gelden inzake het bestellen, opstellen en indienen van die documenten.

Model van drukwerken 2. Het model van de te gebruiken fiches en samenvattende opgave is opgemaakt in uitvoering van artikel 30 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 3. Het betreft de individuele fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

De opgave 325.50 bestaat, enerzijds, uit een « titelblad 325 » en, anderzijds, uit « tussenbladen 325.50 » die naar believen kunnen toegevoegd worden.

Een model van de te gebruiken formulieren is aan onderhavig bericht toegevoegd (zie bijlagen I tot III).

De formulieren zelf zijn evenwel op A4 formaat gemaakt.

Diensten waar de formulieren moeten aangevraagd worden 4. De vereiste fiches en samenvattende opgaven moeten door de gebruikers worden aangevraagd bij het Documentatiecentrum-Bedrijfsvoorheffing : - ofwel te 1040 Brussel, Belliardstraat 45; - ofwel te 7000 Mons, Centre administratif de l'Etat, chemin de l'Inquiétude, - ofwel te 9470 Denderleeuw, Kruisstraat 28; naargelang zij gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Vlaamse of in het Waalse Gewest.

Gebruik van niet-officiële formulieren 5. Indien niet-officiële fiches en samenvattende opgaven worden gebruikt, moeten de gebruikte formulieren : - alle vermeldingen bevatten die op de officiële modellen voorkomen (met inbegrip van het nummer van het drukwerk); - hetzelfde formaat hebben als de officiële modellen; - vervaardigd worden uit papier waarvan het gewicht niet minder dan 60g/m2 mag bedragen.

Bovendien moeten de samenvattende opgaven van een niet-officieel model subtotalen vermelden onderaan iedere bladzijde of ten minste om de 35 inschrijvingen indien de opgave uit één enkele lijst bestaat.

Exemplaren van de officiële modellen kunnen verkregen worden bij de in nr. 4 bedoelde diensten.

Het gebruik van niet-officiële fiches en samenvattende opgaven is niet langer afhankelijk van een voorafgaande machtiging vanwege de Administratie.

Invullen van de formulieren 6. De in nr.3 bedoelde formulieren moeten juist en met zorg worden ingevuld, rekening houdende met de bijzondere richtlijnen die erop zijn vermeld en met de verduidelijkingen die hierna worden verstrekt.

Keuze van de munteenheid 7. De schuldenaars van commissies, makelaarslonen, enz., hebben de mogelijkheid om de bedragen die in de jaren 1999, 2000 en 2001 zijn betaald of toegekend, op de fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50 uit te drukken in EUR of in BEF. Indien zij voor de EUR kiezen, vullen zij in vak 4 van het fiche 281.50 de linkerkolom in; kiezen zij voor de BEF, dan vullen zij in datzelfde vak de rechterkolom in.

Wat de opgave 325.50 betreft, volstaat het op de daartoe voorziene plaats de gekozen munteenheid aan te duiden.

Zoals in het verleden mogen de bedragen in BEF geen cijfers na de komma bevatten (alle bedragen moeten dus tot op de frank worden afgerond).

De bedragen die in EUR worden vermeld, moeten daarentegen steeds twee cijfers na de komma bevatten (die bedragen moeten dus tot op de cent worden afgerond - 250 EUR moet bijgevolg als 250,00 EUR worden vermeld).

De omrekening van een bedrag in BEF naar een bedrag in EUR geschiedt door het bedrag in BEF te delen door 40,3399. Het resultaat moet op de cent worden afgerond. Gedeelten van minder dan 0,5 cent worden weggelaten; gedeelten van 0,5 cent of meer worden voor 1 cent gerekend (74,3681 EUR wordt dus afgerond naar 74,37 EUR).

De omrekening van een bedrag in EUR naar een bedrag in BEF geschiedt door het bedrag in EUR te vermenigvuldigen met 40,3399. Het resultaat moet op de frank worden afgerond. Gedeelten van minder dan 50 centiem worden weggelaten; gedeelten van 50 centiem en meer worden voor 1 frank gerekend.

Nummering van de individuele fiches 8. Alle individuele fiches die op eenzelfde samenvattende opgave moeten voorkomen, moeten volgens een doorlopende reeks worden genummerd (1, 2, 3, enz.). Zij moeten zo mogelijk eerst worden gegroepeerd per postnummer van de gemeenten van de betrokkenen, en daarna, per postnummer, op naam van de verkrijger alfabetisch worden gerangschikt.

Identificatie van de genieter (fiches en samenvattende opgaven) 9. Bij het vermelden van die gegevens, als volgt te werk gaan : - in hoofdletters, de naam (of de benaming) en, in kleine letters, de voornaam van de verkrijger van de inkomsten schrijven; - indien deze gekend is, bij gehuwde vrouwen ook de naam van de echtgenoot vermelden; - de woonplaats (postnummer, gemeente, straat en nr.) van de verkrijger van de inkomsten op 1 januari van het jaar dat volgt op datgene waarop de formulieren betrekking hebben, of ten minste het laatstgekende adres vóór die datum, vermelden. In voorkomend geval, na het nummer van het gebouw, het brievenbusnummer, voorafgegaan door de aanduiding « bus », vermelden.

Wanneer de verkrijgers niet in België gedomicilieerd zijn, het volledig buitenlands adres (met vermelding van het land) opgeven.

Steeds het BTW-nummer vermelden wanneer de genieter aan de BTW onderworpen is.

Verduidelijkingen in verband met vak 4 van het fiche 281.50 Voorafgaande bemerking 10. In de regel moet in dit vak het totale bedrag (exclusief BTW) worden ingeschreven van alle commissies, makelaarslonen, restorno's, erelonen, vergoedingen, enz., die tijdens het in vak 2 vermelde jaar zijn verleend of toegekend aan de persoon op wiens naam het fiche is opgesteld.

Indien de als beroepskosten geboekte commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., tijdens dat jaar niet integraal aan de genieter zijn uitbetaald, vermeld dan in de rubriek f, het bedrag dat werkelijk in dat jaar aan de genieter is uitbetaald (zie ook nr. 15).

Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz. 11. Onder deze rubriek moeten o.m. vermeld worden : de commissielonen, makelaarslonen, restorno's, gratificaties, enz., die worden toegekend aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen (d.w.z. handelaars en handelsvennootschappen in ruime zin) die aan de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 4 september 1975) onderworpen zijn, maar : - die vrijgesteld zijn van het afleveren van een factuur (cf. artikel 53octies, § 1, derde lid, van het BTW-Wetboek en artikel 1, § 2, van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde); - die niet gehouden zijn tot het afleveren van een factuur (cf. belastingplichtigen die uitsluitend leveringen van goederen of diensten verrichten die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het BTW-Wetboek en waarvoor zij geen recht op aftrek hebben; zie artikel 1, § 1, van bovengenoemd KB nr. 1); hier worden inzonderheid de commissie- en makelaarslonen bedoeld die aan zelfstandige tussenpersonen worden betaald voor verrichtingen op het vlak van verzekeringen, wissel, beleggingen van roerende waarden, enz.; - waarvoor door de klant aan de verplichting tot het afleveren van een stuk dat dienst doet als factuur (zie artikel 6 van het bovengenoemd KB nr. 1) onder toepassing van de BTW-reglementering wordt voldaan. In bepaalde bijzondere gevallen is de klant inderdaad gemachtigd om, ter ontlasting van de verkoper of dienstverlener, zelf het document af te leveren dat de handeling vaststelt (1); dit systeem wordt inzonderheid toegepast voor verrichtingen tussen een makelaar of lasthebber en zijn opdrachtgever, evenals voor verrichtingen tussen wasserijen, stomerijen, droogkuis- en verstelondernemingen en sommige van hun depothouders, enz.

In de praktijk dient de schuldenaar van het commissieloon, het makelaarsloon, enz., een fiche 281.50 op te stellen telkens hij vanwege de genieter geen factuur (2) heeft gekregen en ingeschreven voor prestaties die de aanleiding waren tot de betaling van dat commissieloon, enz.

Erelonen of vacatiegelden 12. Onder deze rubriek moeten de vacatiegelden, erelonen of vergoedingen worden vermeld die zijn toegekend aan beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten of winstgevende bezigheden, die niet onderworpen zijn aan de voormelde wet van 17 juli 1975, maar die : - hetzij onderworpen zijn aan de BTW (belastingconsulenten, landmeters-experten in onroerende goederen, architecten, raadgevende ingenieurs, veeartsen, enz.); - hetzij niet onderworpen zijn aan de BTW bij toepassing van art. 44 van het BTW-Wetboek (notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, dokters, tandartsen, beoefenaars van een paramedisch beroep, artiesten en beroepssportlieden verbonden door een contract van dienstverhuring of van aanneming, enz.).

In de praktijk moeten hier alle vergoedingen worden vermeld die worden toegekend aan personen die een beroep of activiteit uitoefenen, zelfs als bijberoep, als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ongeacht of zij een factuur of ereloonnota hebben afgeleverd of niet.

Voordelen van alle aard 13. Hier moet het totale bedrag en de aard worden vermeld van alle belastbare voordelen van eender welke aard die aan zelfstandigen worden toegekend door hun leveranciers, hun opdrachtgevers, enz. Zijn o.m. bedoeld : - toeristische privé- of groepsreizen die sommige firma's gratis of tegen sterk verminderde prijs aan kleinhandelaars, vertegenwoordigers, enz. aanbieden; - duurzame gebruiksgoederen die handelaars gratis van leveranciers krijgen; - geschenken in natura die sommige beoefenaars van vrije beroepen ontvangen vanwege derden die zodoende trachten hun zaken te bevorderen of hun winsten op te voeren.

Het te vermelden bedrag van deze voordelen is steeds gelijk aan de kost(prijs) (BTW inbegrepen) die werkelijk werd gedragen door diegene die ze toekent, verminderd met de eventuele geldelijke tussenkomst van de genieter van het voordeel.

Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger 14. Hier moet het bedrag van de kosten worden vermeld die voor rekening van de genieter werden gedaan of werkelijk ten laste werden genomen. Totaal 15. Hier het totale bedrag vermelden van de onder a tot d opgegeven bedragen. Indien dit bedrag niet integraal in het in vak 2 vermelde jaar is uitgekeerd (bv. de als zeker en vaststaande schulden geboekte erelonen waarvan de werkelijke uitbetaling nog niet, of slechts gedeeltelijk, in dat jaar heeft plaatsgevonden), vermeld dan in rubriek f, het bedrag dat werkelijk in dat jaar aan de genieter is uitbetaald (in voorkomend geval, nl. wanneer in dat jaar geen enkele uitbetaling heeft plaatsgehad, de vermelding NIHIL aanbrengen).

Gevallen waarin geen individuele fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 moeten opgemaakt worden 16. Voor de volgende kosten moeten geen fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 opgemaakt worden : 1° betaalde bedragen of verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per genieter en per jaar 5 000 BEF of 123,95 EUR niet overschrijdt;2° handelsrestorno's die rechtstreeks in mindering worden gebracht op de facturen betreffende de leveringen waarop de restorno's betrekking hebben, wanneer die facturen, met die verminderingen, in de boeken worden ingeschreven (3); 3° de hiernavermelde inkomsten die aan niet-inwoners worden betaald of toegekend en op individuele fiches 281.30 en een samenvattende opgave 325.30 moeten vermeld worden : a) commissielonen, vacatiegelden, toelagen, erelonen en alle andere retributies wegens prestaties of diensten van welke aard ook, alsook auteurs-, reproductie- en andere gelijkaardige rechten, die, toevallig of niet, in België worden betaald of toegekend binnen het raam van de beroepswerkzaamheid of van het maatschappelijk statutair of conventioneel doel van de schuldenaar, aan om het even welke personen voor wie die retributies inkomsten als bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 uitmaken;b) winst die voortkomt uit in België gedane verrichtingen van buitenlandse verzekeraars die er gewoonlijk andere contracten dan herverzekeringscontracten inzamelen;c) inkomsten van welke aard ook uit een in België door een podiumkunstenaar of een sportbeoefenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden toegekend aan de podiumkunstenaar of aan de sportbeoefenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;d) winst die voortkomt uit het uitoefenen, door een in artikel 227, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde niet-inwoner (vennootschap, vereniging of instelling die aan de belasting der niet-inwoners onderworpen is), van : - werkzaamheden in een inrichting waarover een andere in datzelfde artikel 227, 2°, vermelde niet-inwoner in België beschikt; - een opdracht of een functie in de zin van artikel 32, eerste lid, 1°, van voormeld wetboek (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functie) in een binnenlandse vennootschap.

Verduidelijkingen in verband met de samenvattende opgave 325.50 17. De fiches 281.50 moeten op tussenbladen 325.50 worden samengevat, die op hun beurt bij een titelblad 325 moeten worden gevoegd, waarop de vermeldingen « 325... » en « 281... » in het opschrift met het getal 50 moeten aangevuld worden.

In de mate van het mogelijke moet worden vermeden dat meerdere opgaven 325.50 opgesteld worden. Is zulks toch het geval, dan is het geraden die opgaven te nummeren.

In de kolom « Opmerkingen » moet het BTW-nummer worden vermeld van elke verkrijger die aan de BTW onderworpen is.

Indien tussenbladen 325.50 van een ander dan het officiële model gebruikt worden, moet een titelblad 325 van het officiële model toegevoegd worden.

Diensten waar de ingevulde formulieren moeten ingediend worden 18. De fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 moeten ingediend worden bij de diensten die ze hebben uitgereikt (zie nr. 4), behoudens indien zij betrekking hebben op niet-inwoners.

Voor die niet-inwoners (natuurlijke personen of rechtspersonen) moeten de individuele fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 ingediend worden bij het Centraal Taxatiekantoor « Brussel-Buitenland », Jan Jacobsplein 10, bus 2, te 1000 Brussel.

Termijn voor het indienen van de fiches 281.50 en de opgaven 325.50 19. Krachtens artikel 30, tweede lid, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, moeten de behoorlijk ingevulde fiches en opgaven bij de bevoegde dienst worden ingediend vóór 30 juni van het jaar na dat waarop deze documenten betrekking hebben. _______ Nota's (1) In de hier bedoelde eventualiteit is het de klant die de fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50 zal moeten opstellen. (2) Gelden niet als factuur, ontvangstbewijzen en andere gelijkaardige documenten.(3) De prijsverminderingen die in de detailhandel worden toegestaan op het ogenblik van de verkoop, zijn geen restorno's in de zin van artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^