Etaamb.openjustice.be
Bericht van 14 april 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2023, van de jaarbedragen bedoeld in artikel 86, eerste lid, vijfde en zesde streepje van de programmawet van 28 juni 2013

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023202408
pub.
25/05/2023
prom.
14/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


14 APRIL 2023. - Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2023, van de jaarbedragen bedoeld in artikel 86, eerste lid, vijfde en zesde streepje van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten


Dit bericht vervolledigt het bericht van 22 december 2022 dat bekend gemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2022 (bladzijden 103410 en 103411) ingevolge de nieuwe cumulatiegrenzen van artikel 86, eerste lid, vijfde en zesde streepje, van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, die met ingang van 1 januari 2023 werden ingevoerd bij de artikelen 134 en 135 van de programmawet van 26 december 2022.

De programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten bevat in hoofdstuk 1 van titel 8 "Pensioenen" de regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit.

Overeenkomstig artikel 89, eerste lid, van deze wet van 28 juni 2013 werden de twee in artikel 86, eerste lid, vijfde en zesde streepje, ingevoegde jaarbedragen vastgesteld als basisbedragen die geacht worden van kracht te zijn op 1 januari 2013 zodat zij op 1 januari van elk jaar, en in dit geval voor de eerste maal op 1 januari 2023, aangepast moeten worden in functie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester volgens volgende formule: de nieuwe bedragen zijn gelijk aan de basisbedragen vermenigvuldigd met het nieuw indexcijfer en gedeeld door de startindex. Het bekomen resultaat wordt afgerond tot op de naast hogere eenheid wanneer de eerste decimaal ten minste vijf is; in het tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd. De nieuwe bedragen worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De twee in artikel 86, eerste lid, vijfde en zesde streepje, ingevoegde jaarbedragen worden dan ook aangepast overeenkomstig bovenvermelde formule met ingang van 1 januari 2023.

Deze beide bedragen worden weergegeven in de volgende tabel:

Article Artikel

Montants de base Basisbedragen

Nouveaux montants à partir du 1.1.2023 Nieuwe bedragenvanaf 1.1.2023

86, alinéa premier, cinquième tiret 86, eerste lid, vijfde streepje

8.812,80

10.752,00

86, alinéa premier, sixième tiret 86, eerste lid, zesde streepje

7.050,24

8.602,00


Brussel, 14 april 2023.

De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX

^