Etaamb.openjustice.be
Bericht van 04 juni 2010
gepubliceerd op 09 juni 2010

Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het college van deskundigen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000353
pub.
09/06/2010
prom.
04/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


4 JUNI 2010. - Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het college van deskundigen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010


Op grond van artikel 5bis, § 1, eerste lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, werden er deskundigen aangewezen om tijdens de volgende verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers toe te zien op het gebruik en de goede werking van de geautomatiseerde stem- en telsystemen. Hun namen zijn de volgende : 1. Deskundigen aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers : - effectief : Mevr.Sophie JONCKHEERE en de heer Bruno DE NYS; - plaatsvervangend : de heer Freddy TOMICKI. 2. Deskundigen aangewezen door de Senaat : - effectief : de heer Emmanuel WILLEMS en de heer Wim VERHAEST; - plaatsvervangend : de heer Jean-Marc PAUL. 3. Deskundigen aangewezen door het Waals Parlement : - effectief : de heer Jean-Pierre GILSON; - plaatsvervangend : de heer Jean-François DAMSEAUX. 4. Deskundigen aangewezen door het Vlaams Parlement : - effectief : de heer Kurt DE VRIENDT; - plaatsvervangend : de heer Ronny RAMOUDT. 5. Deskundige aangewezen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement : - effectief : de heer Alain VAN LAER.6. Deskundigen aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : - effectief : de heer Daniel BRANDT; - plaatsvervangend : de heer Kurt ANDRES. Deze experten vormen het college van deskundigen.

Overeenkomstig het artikel 5bis, § 1, derde lid, van voornoemde wet van 11 april 1994 werden de heer Emmanuel Willems en Mevr. Sophie Jonckheere respectievelijk aangewezen als voorzitter en secretaris van het college.

Het college oefent zijn controlebevoegdheid uit vanaf de datum van het koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, zijnde 7 mei 2010, tot de overhandiging van zijn verslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de federale Wetgevende Kamers. Dit verslag dient uiterlijk tegen de 15e dag na de stemming en in ieder geval voor de geldigverklaring van de verkiezingen ingediend te zijn.

In de uitoefening van hun opdracht kunnen de deskundigen onder andere de betrouwbaarheid van de software van de stemcomputers nagaan, evenals de juiste overschrijving door de elektronische stembus van de op de geheugendrager opgenomen stemmen, het correct opnemen van de geheugendrager afkomstig van het stembureau op de geheugendrager bestemd voor de totalisatie van de stemmen en de totalisatie van de uitgebrachte stemmen.

Overeenkomstig het artikel 109 van het Kieswetboek worden de deskundigen in de stembureaus toegelaten op de dag van de stemming, mits voorlegging van hun legitimatiekaart afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De voorzitters van de stembureaus en de voorzitters van de totalisatiebureaus worden verzocht hun volledige medewerking aan de deskundigen te verlenen.

Brussel, 4 juni 2010.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

^