Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2024

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2023, wordt de heer Frédéric VAN DEN HAUWE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024000503
pub.
25/01/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2024000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048383 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 25/01/2024 numac 2024000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot organisatie van de overplaatsing van een personeelslid van het secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid naar het kader van het administratief en logistiek personeel van de federale politie sluiten, wordt de heer Frédéric VAN DEN HAUWE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse, met ingang van 1 november 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^