Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 april 2023

Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 maart 2023 wordt de heer Toon MOONEN, docent grondwettelijk recht aan de Universiteit Gent, advocaat bij de balie te Brussel, tot staatsraad benoemd. Op 28 maart 2023 heeft hij de voorgeschreven eed afg

bron
raad van state
numac
2023041419
pub.
14/04/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 maart 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023030854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opgesteld met het oog op de overschrijving van onroerende goederen bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek sluiten wordt de heer Toon MOONEN, docent grondwettelijk recht aan de Universiteit Gent, advocaat bij de balie te Brussel, tot staatsraad benoemd.

Op 28 maart 2023 heeft hij de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de eerste voorzitter.

^