Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 maart 2023

Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt Mevrouw Virginie OST benoemd tot stagedoend attaché , bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, in een betr(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2023040073
pub.
23/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2023 pub. 18/01/2023 numac 2022206622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2023 pub. 22/02/2023 numac 2022042958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vervoerkosten sluiten, wordt Mevrouw Virginie OST benoemd tot stagedoend attaché (A1), bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 17 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^