Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juli 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koni - de heren DE PAEPE Peter, GHUYSEN Alexandre, HUBLOUE Ives en MONSIEURS Koen, in de hoedanigheid va(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018031521
pub.
11/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018204039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018030944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn alsook betreffende de overgangsmaatregel in de bakkerijen en banketbakkerijen sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 23 juni 2017, als leden van het Paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van universiteiten, de mandaten van: - de heren DE PAEPE Peter, GHUYSEN Alexandre, HUBLOUE Ives en MONSIEURS Koen, in de hoedanigheid van werkende leden; - mevr. BONHOMME Suzanne en de heer BECKERS Rudi, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd paritair comité, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 22 juni 2021, als vertegenwoordigers van universiteiten: - de heren DESRUELLES Didier, MEERT Philippe en VAN NUFFELEN Marc, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames LEMOYNE Sabine, LYPHOUT Cathelijne, PENALOZA BAEZA Andrea en VERELST Sandra en de heer VERMYLEN Olivier, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

^