Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 11/07/2018 numac 2018031385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018012717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018031201 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2276 van 30 april 2018, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 maart 2018 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018031515 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018031516 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Frameries. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, op artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018. type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018203270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018040168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018203567 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 15 juni 2018, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de erkenning als individueel zuiveringssysteem van de zuiveringssystemen die door de venno Bij dit ministerieel besluit wordt het ministerieel besluit van 22 december 2017 ingetrokken.

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018203387 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2018 van 21 juni 2018 Rolnummer 6883 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 479, 480 en 482bis van het Wetboek van strafvordering, ingesteld door Thierry Delaey. He samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-verslaggevers F. Daoût en E. Derycke, bijge(...)

beschikking

type beschikking prom. 31/05/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018012502 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur type beschikking prom. 05/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018031498 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie waarbij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018031471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur generaal A5 voor Brussel-Mobiliteit bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018040281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2018 wordt de heer LOXHAY Jean-François definitief overgeplaatst naar de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de h Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018070031 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Chayneux" te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018070033 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale Natuurreservaat " La Montagne du Deister " te La Roche-en-Ardenne type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018070032 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale Natuurreservaat "Le Ruisseau de Cens" te Flamièrge en Erneuville (Tenneville)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018031533 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap UFUND heeft de nietigverklaring g Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.842/XV-3692. Voor de Hoofdgriffier : Cé(...) type bericht prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018031532 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, FOD Mobiliteit en Vervoer, vertegenwoo Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 april 2018. Deze zaak is ingeschre(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018203564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche Mijnheer VAN ROMPAY Wim, geboren te Brasschaat op 4 oktober 1980, wordt erkend als deskundige bevoe(...) type erkenning prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018203565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Mijnheer GODECHAL Daniel, geboren te Waremme op 27 maart 1953, wordt erkend als deskundige bevoegd (...)

document

type document prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018203605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-Generaal voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG18716 Solliciteren kan tot en met 17/08/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, select(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018031490 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018 wordt mevrouw **** **** **** tot rijksambtenaar benoemd in de klasse ****1 met de titel van attaché bij de **** **** Overheidsdienst Maatschappelijke ****, **** **** de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018031521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koni - de heren DE PAEPE Peter, GHUYSEN Alexandre, HUBLOUE Ives en MONSIEURS Koen, in de hoedanigheid va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018031519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 3 juli 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt e(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018040223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018 wordt Mevr. Sara Van LANGENHOVE, klasse A2 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Soc Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2018 numac 2018040292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018 wordt mevrouw De Ridder Anne Catherine tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A4, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)
^