Etaamb.openjustice.be
Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 30 juli 2012

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arresten nrs. 219.649, 219.645 en 219.646 van 7 juni 2012 in zake respectievelijk Amina El Merchani, Mohammed Rharib en Fatiha El Hadri, tegen de Belgische St « 1) Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 bet(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2012204162
pub.
30/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten a. Bij arresten nrs.219.649, 219.645 en 219.646 van 7 juni 2012 in zake respectievelijk Amina El Merchani, Mohammed Rharib en Fatiha El Hadri, tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 18 juni 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : « 1) Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging type wet prom. 08/07/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in zoverre het bij ontstentenis van een overgangsbepaling van toepassing is op de vreemdeling wiens aanvraag tot erkenning van een verblijfsrecht vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet is ingediend en op het ogenblik van die inwerkingtreding nog steeds hangende is, in tegenstelling tot de vreemdeling die een dergelijke aanvraag vóór die datum behandeld heeft gezien, met toepassing van de vroegere bepalingen van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ? 2) Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging type wet prom. 08/07/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in zoverre het de bloedverwant in de opgaande lijn van de echtgenoot van een meerderjarige Belg niet langer gelijkstelt met de bloedverwant in de opgaande lijn van de echtgenoot van een niet-Belgische Europese burger die in het Koninkrijk verblijft, met als gevolg dat de eerstgenoemde, in tegenstelling tot de laatstgenoemde, geen verblijfsrecht meer kan opeisen op grond van de artikelen 40 en volgende van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ? ».b. Bij arrest nr.219.709 van 12 juni 2012 in zake Anthy Kapu Malila tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 juni 2012, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : « 1) Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging type wet prom. 08/07/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in zoverre het bij ontstentenis van een overgangsbepaling van toepassing is op de vreemdeling wiens aanvraag tot erkenning van een verblijfsrecht vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet is ingediend en op het ogenblik van die inwerkingtreding nog steeds hangende is, in tegenstelling tot de vreemdeling die een dergelijke aanvraag vóór die datum behandeld heeft gezien, met toepassing van de vroegere bepalingen van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ? 2) Schendt artikel 9 van de wet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging type wet prom. 08/07/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in zoverre het de bloedverwant in de opgaande lijn van een meerderjarige Belg niet langer gelijkstelt met de bloedverwant in de opgaande lijn van een niet-Belgische Europese burger die in het Koninkrijk verblijft, met als gevolg dat de eerstgenoemde, in tegenstelling tot de laatstgenoemde, geen verblijfsrecht meer kan opeisen op grond van de artikelen 40 en volgende van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ? ». Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5426, 5427, 5429 en 5428 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

De griffier, P.-Y. Dutilleux

^