Etaamb.openjustice.be
Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 11 augustus 2010

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 205.337 van 17 juni 2010 in zake Kris Van Der Hijden tegen de Universiteit Antwerpen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 « Schendt artikel II.15 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van (...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2010204187
pub.
11/08/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij arrest nr. 205.337 van 17 juni 2010 in zake Kris Van Der Hijden tegen de Universiteit Antwerpen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 juni 2010, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel II.15 van het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen in samenhang gelezen met de bepalingen omtrent de leden van de in dit artikel opgerichte Raad (i.c. de artikelen II.17 tot en met II.20 Aanvullingsdecreet) en in samenhang gelezen met de bepalingen met betrekking tot de bevoegdheden van diezelfde Raad (i.c. de artikelen II.21 en II.22 Aanvullingsdecreet) en de procedure bij diezelfde Raad (i.c. de artikelen II.24 t.e.m. II.40 Aanvullingsdecreet) in zoverre dat het een administratief rechtscollege opricht (of zou oprichten) om te oordelen over beroepen door studenten ingesteld tegen studievoortgangsbeslissingen de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten en, inzonderheid, de artikelen 146 en 161 van de Grondwet en artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen of de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 4976 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^