Etaamb.openjustice.be
Arrest van 28 juni 2004
gepubliceerd op 03 maart 2005

Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
numac
2005022188
pub.
03/03/2005
prom.
28/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING


28 JUNI 2004. - Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


Het Algemeen Beheerscomité, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 23 juni 2004;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 7 juli 2004;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken gegeven op 2 december 2004;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 14 december 2004;

Beraadslagende ter vergadering van 28 juni 2004, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de mandaatfunctie van geneesheer-directeur- generaal van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer de betrekking van geneesheer-directeur-generaal uit het eerste lid is afgeschaft.

In 3 maandaatfuncties van directeur-generaal van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer de 3 betrekkingen van directeur-generaal uit het eerste lid zijn afgeschaft.

In 4 betrekkingen van apotheker van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer de 4 betrekkingen van apotheker of hoofdapotheker-directeur uit het eerste lid zijn afgeschaft.

In 4 betrekkingen van vertaler-revisor van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer 4 betrekkingen van vertaler-revisor of vertaler-directeur uit het eerste lid zijn afgeschaft.

In 6 betrekkingen van actuaris van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer de 6 betrekkingen van actuariaatsinspecteur of actuaris uit het eerste lid zijn afgeschaft.

In 4 betrekkingen van paramedicus van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer de 4 betrekkingen van verpleegassistent uit het eerste lid zijn afgeschaft.

In 18 betrekkingen van administratief assistent kan slechts worden voorzien wanneer 18 betrekkingen van bestuurschef (22 B) uit het eerste lid zijn afgeschaft.

II. Buitendiensten In 4 betrekkingen van administratief assistent van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer 4 betrekkingen van bestuurschef (22 B) uit het eerste lid worden afgeschaft

Art. 2.De betrekkingen opgenomen in artikel l worden onderverdeeld als volgt : A) Administratief personeel - 2 van de 17 betrekkingen van geneesheer-inspecteur-directeur worden bezoldigd in de hierna vermelde bijzondere weddenschaal : 39.830,05 - 55.406,60 112 x 1.416,05 (Kl. 24j. - N.1 - G.B.) - 8 van de 16 betrekkingen van apotheker worden bezoldigd in de weddenschaal 10 E; - 4 van de 16 betrekkingen van apotheker worden bezoldigd in de weddenschaal 10 F; - 7 van de 26 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 13 B; - 42 van de 119 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C; - de betrekking van architect kan bezoldigd worden in de weddenschaal 10 C; - 29 van de 115 betrekkingen van geneesheer-inspecteur worden bezoldigd in de hiernavermelde bijzondere weddenschaal : 38.127,05 - 53.504,83 112 x 1.397,98 (Kl. 24j. - N.1 - G.B.) - de betrekking van vertaler-revisor-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13 B; - de betrekking van actuaris-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13 D; - 4 van de 7 betrekkingen van actuaris worden bezoldigd in de weddenschaal 10 E; - 2 van de 7 betrekkingen van actuaris worden bezoldigd in de hiernavermelde bijzondere weddenschaal : 29.889,97 - 42.472,41 31 x 662,20 82 x 1.324,48 (Kl. 24j. - N.1 - G.B.) - 5 van de 14 betrekkingen van vertaler-revisor worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C; - 1 van de 2 betrekkingen van sociaal inspecteur-directeur wordt bezoldigd in de weddenschaal 13 B; - 12 van de 35 betrekkingen van sociaal inspecteur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C; - 2 van de 5 betrekkingen van industrieel ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C; - 47 administratief assistenten worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B; - 72 administratief medewerkers worden bezoldigd in de weddenschaal DA 2; - 83 administratief medewerkers worden bezoldigd in de weddenschaal DA 3; - 32 administratief medewerkers worden bezoldigd in de weddenschaal DA 4;

C) Meesters-, vak- en dienstpersoneel - 1 technisch medewerker wordt bezoldigd in de weddenschaal DT 3; - 2 technisch medewerkers worden bezoldigd in de weddenschaal DT 4; - 1 technisch medewerker wordt bezoldigd in de weddenschaal DT 5.

Art. 3.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtollige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 2 vastgestelde betrekkingen.

Art. 4.Het maximum aantal personen dat bij arbeidsovereenkomst in dienst mag worden genomen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeels-behoeften is voor de looptijd van de bestuursovereenkomst : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mogen experten of andere contractuelen voor specifieke opdrachten in dienst genomen worden.

Art. 6.Bij tijdelijke afwezigheid van de titularis, mogen de betrekkingen van artikel 1, § 1, bezet worden door een contractueel.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2004.

De Voorzitter, Y. AVONTROODT

^