Etaamb.openjustice.be
Arrest van 24 juli 2007
gepubliceerd op 06 augustus 2007

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003395
pub.
06/08/2007
prom.
24/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


24 JULI 2007. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren


Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 110 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en van artikel 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen, krachtens dewelke de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren;

Gelet op de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren, opgemaakt op 31 december 2006 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007, evenals de sedertdien daarin aangebrachte en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte wijzigingen;

Overwegende dat, ingevolge de beslissing van de vennootschap naar Frans recht, « Fortuneo NV », om een einde te stellen aan haar activiteiten van beleggingsonderneming, heeft het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen beslist om haar registratie als bijkantoor van beleggingsonderneming in te trekken en de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren in deze zin aan te passen, Besluit : De op 31 december 2006 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren, wordt gewijzigd door de schrapping van de registratie van het bijkantoor van de beleggingsonderneming naar Frans recht « Fortuneo, naamloze vennootschap naar Frans recht, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel ».

Brussel, 24 juli 2007.

De Ondervoorzitter, M. FLAMEE

^