Etaamb.openjustice.be
Arrest van 21 december 2006
gepubliceerd op 08 januari 2007

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2006003621
pub.
08/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend


Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 13 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opstelt van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend, met in bijlage de lijst van de financiële holdings naar Belgisch recht zoals bepaald bij artikel 49, § 1, 2°, van deze wet;

Gelet op de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2005 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2006, evenals op de sedertdien ingetreden en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte wijzigingen;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen beslist heeft de naamloze vennootschap Investeringsmaatschappij Argenta en de naamloze vennootschap Argenta Bank- en Verzekeringsgroep te kwalificeren als gemengde financiële holding in de zin van artikel 49bis van voornoemde wet van 22 maart 1993, zoals ingevoegd door artikel 5 van de wet van 20 juni 2005 houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende andere diverse bepalingen;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen derhalve heeft beslist de naamloze vennootschap Investeringsmaatschappij Argenta en de naamloze vennootschap Argenta Bank- en Verzekeringsgroep van de lijst van financiële holdings naar Belgisch recht te schrappen, Besluit : De op 31 december 2005 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd op datum van 21 december 2006 onder de titel « Kredietinstellingen naar Belgisch recht » in bijlage 2 « Financiële holdings naar Belgisch recht » door de schrapping van « Investeringsmaatschappij Argenta, verkort : Investar, naamloze vennootschap, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen » en van « Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, verkort : Argenta BVG, naamloze vennootschap, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen ».

Brussel, 21 december 2006, J.-P. SERVAIS, ondervoorzitter.

^