Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 11 februari 2000

Werving van een repetitor voor de leerstoel Sociale Wetenschappen van de Koninklijke Militaire School, **** 30, 1000 **** ****. Het Ministerie van Landsverdediging zal overgaan tot de werving van een repetitor Deze repetitor zal ook aan **** deelnemen, evenals aan verschillende activiteiten in ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007050
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Werving van een repetitor voor de leerstoel Sociale Wetenschappen van de Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 **** ****. Het Ministerie van Landsverdediging zal overgaan tot de werving van een repetitor (mannelijk of vrouwelijk) ter ondersteuning van de leerstoel Sociale Wetenschappen van de Koninklijke Militaire School.

Hij zal belast worden met activiteiten in het kader van het onderwijs van de sociale economie, van de algemene en militaire sociologie, van de methodologie der sociale wetenschappen en van de maatschappij en hedendaagse instellingen.

Deze repetitor zal ook aan **** deelnemen, evenals aan verschillende activiteiten in verband met de sociale wetenschappen.

Hij zal de praktische werken en het overhoren van de leerlingen van de secties Polytechniek en Alle **** in de **** en in de **** taal organiseren.

Zijn taak zal er tevens in bestaan activiteiten van dienstverlening aan de gemeenschap uit te voeren, evenals activiteiten die inherent zijn aan de functie van het onderwijzend personeel van de Koninklijke Militaire School.

****. Vereisten waaraan de kandidaten voor deze betrekking moeten voldoen : **** zijn of burger van de **** ****;2° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;4° aan de **** voldaan hebben (voor de mannelijke kandidaten);5° houder zijn van het diploma van doctor in de sociale wetenschappen of van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de sociale wetenschappen;6° aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de **** voldoen;7° de **** lichamelijke geschiktheid bezitten.8° slagen voor een vergelijkend examen dat in de Koninklijke Militaire School zal worden georganiseerd. Een zeer goede kennis van de **** taal is wenselijk;

Een door de Koninklijke Militaire **** ingesteld **** zal de kandidaten beoordelen en selecteren op basis van de voorgelegde diploma's en titels, het curriculum vitae, de wetenschappelijke activiteiten, de activiteiten in het onderwijs, de pedagogische hoedanigheden, een proef over de kennis van de talen **** en ****, de professionele vaardigheden, de uitslag op het examen en een onderhoud.

****. Statuut en bezoldiging.

De repetitoren genieten een jaarlijkse bezoldiging gaande van BEF 831 103 tot BEF 1 488 528.

Dit bedrag wordt verhoogd met de reglementaire toelagen. Het wordt eveneens gekoppeld aan het indexcijfer der **** (**** 138,01).

****. Inschrijving en oproeping.

De eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven moeten per aangetekend schrijven worden toegezonden aan de **** van de Koninklijke Militaire ****, **** 30, te 1000 ****, binnen de dertig kalenderdagen na de publicatie van onderhavig bericht door het Belgisch Staatsblad Zij moeten vergezeld zijn van : - een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag; - een **** (****. 33) (voor de mannelijke kandidaten); - een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van de diploma's; - een curriculum vitae dat het wetenschappelijk dossier omvat (activiteiten, publicaties, colloquia ****...); - ****, een opgave van de in het onderwijs reeds gepresteerde diensten.

De kandidaten, begunstigden van de wetten betreffende het personeel in ****, gecoördineerd op 21 mei 1964 en door latere wetten gewijzigd, moeten bij hun kandidatuur een getuigschrift voegen, afgeleverd door de bevoegde dienst van **** **** waaruit blijkt dat zij de gestelde voorwaarden vervullen.

De kandidaten zullen door de Commandant van de Koninklijke Militaire School worden opgeroepen voor de ****.

Alle andere nuttig geoordeelde informatie kan worden bekomen bij de Leerstoel Sociale Wetenschappen van voormelde school op het telefoonnummer 02/737 63 10. (De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.).

^