Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04 april 2019
gepubliceerd op 05 juni 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019012649
pub.
05/06/2019
prom.
04/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/04/2019012649/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 25;

Gelet op de gendertest uitgevoerd op 29 oktober 2018;

Gelet op de evaluatie door de minister belast met Tewerkstelling uitgevoerd op 8 november 2018 tot een conclusie komend van afwezigheid van weerslag op de situatie van personen met een handicap overeenkomstig artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van Actiris, gegeven op 13 december 2018;

Overwegende het advies van het overlegplatform voor de sociale economie van 17 december 2018;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 december 2018;

Gelet op het advies nr. 65.314/1 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "de ordonnantie": de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen;2° "ARSO": de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen;3° "de Minister" : de Minister van Brussels Hoofdstedelijke Regering die bevoegd is voor de Werkgelegenheid;4° "het bestuur": de directie Werkgelegenheidsbeleid van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; HOOFDSTUK 2. - Samenstelling van de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap

Art. 2.§ 1. De ARSO is samengesteld uit: 1° drie leden en evenveel plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van de representatieve werkgeversorganisaties, die zetelen in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° drie leden en evenveel plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van de representatieve werknemersorganisaties, die zetelen in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;3° drie leden en evenveel plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van de sociale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die niet zetelen in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan ten minste één lid en één plaatsvervangend lid vertegenwoordigen de sociale inschakelingseconomie vertegenwoordigen;4° een lid en een plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van ACTIRIS;5° een lid en een plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Bestuur; 6° een lid en een plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van Finance.brussels; 7° een lid en een plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de plaatselijke besturen;8° een lid en een plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven;9° twee experten die de adviesagentschappen vertegenwoordigen;10° twee leden die de Regering vertegenwoordigen; De minister duidt de representatieve organisaties van de sociale economiesector als bedoeld in 3° aan.

De ARSO stelt aan de minister een voorzitter en een ondervoorzitter voor onder de leden bedoeld in 1° tot 3° van het eerste lid, die door de Regering zullen worden benoemd.

De voorzitter en de vicevoorzitters worden benoemd voor een periode van twee jaar.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitters zit het oudste lid uit de leden bedoeld in 1° tot 3° van het eerste lid de vergadering van de Raad voor. § 2. Alleen de leden bedoeld in het eerste lid, 1° tot 3°, zijn stemgerechtigd. § 3. Maximaal twee derde van de effectieve leden kunnen van hetzelfde geslacht zijn.

Art. 3.De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Het loopt af: 1° als een lid ontslag neemt;2° als de mandaatgever die een lid heeft voorgesteld vraagt dat dit lid vervangen wordt;3° als een lid de hoedanigheid verliest die zijn/haar mandaat rechtvaardigde;4° als een lid niet aanwezig kon zijn op minstens de helft van de vergaderingen in de loop van een verstreken kalenderjaar.

Art. 4.§ 1. De ARSO komt minimaal vier keer per jaar samen, bijeengeroepen door de voorzitter. § 2. De ARSO kan bijeenkomen als een derde van de leden bedoeld in artikel 2, § 1, 1° tot 3° daar om vraagt. § 3. De ARSO heeft, in functie van de opdrachten voorzien in artikel 25, § 1 van de Ordonnantie, de bevoegdheid om commissies samen te stellen. De Raad preciseert de nadere regels voor de samenstelling van de commissies in het huishoudelijk reglement. § 4. De ARSO kan deskundigen aanduiden als leden die uitgenodigd worden om zijn opdrachten te verwezenlijken. De Raad preciseert de nadere regels voor de aanduiding in het huishoudelijk reglement. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 april 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN

^