Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 20 mei 2014

Sectoraal comité van het Rijksregister Aanduiding van externe plaatsvervangende leden In de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd door artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983 een sectoraal comité v Het Comité is samengesteld uit : - Drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden die doo(...)

bron
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
numac
2014018170
pub.
20/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER


Sectoraal comité van het Rijksregister Aanduiding van externe plaatsvervangende leden In de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd door artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983 een sectoraal comité van het Rijksregister opgericht. Dit Comité moet toezien op de beveiliging en bescherming van de in het Rijksregister opgenomen gegevens alsook op het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister.

Het Comité is samengesteld uit : - Drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden die door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in haar schoot worden aangeduid; - Drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden die op voorstel van de Ministerraad door de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden benoemd op basis van de expertise waarover zij beschikken in de betroffen sector.

De namen van de effectieve en plaatsvervangende leden die door de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer in haar schoot werden aangeduid werden in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2014 gepubliceerd.

De namen van de effectieve leden die op voorstel van de Ministerraad door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werden benoemd ingevolge de expertise waarover zij beschikken in de betroffen sector, werden in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2014 gepubliceerd.

Tijdens de plenaire vergadering van 23 april 2014 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een hernieuwbare periode van zes jaar benoemd : - Als extern plaatsvervangend lid ? Mevrouw Els J. Kindt (N), Post-doctoraal wetenschappelijk onderzoeker KU Leuven - Docent KUL-HUB ? De heer Rudy Trogh (N), Hoofd van het departement Micro-economische informatie NBB ? Mevrouw Aurélie Van der Perre (F), Compliance Officer bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebben mevrouw Els J. Kindt (N), de heer Rudy Trogh (N) en mevrouw Aurélie Van der Perre (F), alvorens hun functie op te nemen, op 12 mei 2014 de eed afgelegd in handen van de van Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

^