Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Toestemming voor de fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voo(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2005003737
pub.
13/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Toestemming voor de fusie tussen kredietinstellingen (de artikelen 30 en 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen haar toestemming verleend voor de fusie door overneming, met uitwerking op 1 december 2005, van de Buck Bankiers N.V., Kouter 27, 9000 Gent, door Bank Degroof N.V., Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.

Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 4 oktober 2005.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH

^