Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 november 2015
gepubliceerd op 17 december 2015

Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2009 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003435
pub.
17/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/wet/2015/11/25/2015003435/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


25 NOVEMBER 2015. - Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2009 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL I Uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de Staat Begrotingsjaar 2009 HOOFDSTUK I Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting (Tabel A) § 1. Vaststelling van de limitatieve vastleggingskredieten Art. 2 De vastleggingskredieten beschikbaar ten behoeve van de ministeriële departementen voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2009 belopen in totaal 72 450 096 987,22.-euro Art. 3 De in totaal voor het begrotingsjaar 2009 verleende vastleggingskredieten worden verminderd met de beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die definitief geannuleerd moeten worden: 1 287 533 376,24.-euro Art. 4 Ingevolge de bepalingen vervat in de bovengenoemde artikelen 2 en 3 worden de definitieve vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2009 vastgesteld op 71 162 563 610,98.-euro Deze som is gelijk aan de ten laste van de limitatieve begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2009 geboekte vastleggingen. § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen op begrotingsfondsen Art. 5 De vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen beschikbaar ten behoeve van de ministeriële departementen voor het begrotingsjaar 2009 belopen in totaal 2 342 631 412,56.-euro Art. 6 De in totaal voor het begrotingsjaar 2009 verleende vastleggingskredieten en - machtigingen worden verminderd met de beschikbaar gebleven vastleggingskredieten en machtigingen: 1 588 169 931,38.-euro Art. 7.

Ingevolge de bepalingen vervat in bovengenoemde artikelen 5 en 6 worden de definitieve vastleggingskredieten en - machtigingen van het begrotingsjaar 2009 vastgesteld op: 754 461 481,18.-euro Deze som is gelijk aan de ten laste van de vastleggingskredieten en machtigingen van het begrotingsjaar 2009 geboekte vastleggingen. § 3. Vaststelling van de vastleggingen Art. 8 De vastleggingen van uitgaven worden vastgesteld als volgt: a) uitgevoerd ten laste van de limitatieve vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2009: 71 162 563 610,98.-euro b) uitgevoerd ten laste van de vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen op begrotingsfondsen van het begrotingsjaar 2009: 754 461 481,18.-euro HOOFDSTUK II Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten (Tabel B) Art. 9 De raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar bedraagt: Voor de niet-geaffecteerde ontvangsten: 72 468 914 000,00 Voor de geaffecteerde ontvangsten: 3 634 196 000,00 Totaal: 76 103 110 000,00 Dit bedrag is vastgesteld als volgt: - lopende ontvangsten 40 676 687 000,00.-euro - kapitaalontvangsten 1 173 923 000,00.-euro - opbrengst der leningen: 34 252 500 000,00.-euro De tijdens het begrotingsjaar 2009 ten gunste van de Staat vastgestelde rechten bedragen 81 051 209 478,30.-euro Dit bedrag is samengesteld als volgt: - lopende ontvangsten 36 933 622 553,77.-euro - kapitaalontvangsten 5 116 447 863,56.-euro - opbrengst der leningen: 39 001 139 060,97.-euro Art. 10 De op hetzelfde begrotingsjaar geïnde bedragen worden vastgesteld op 80 733 458 229,80.-euro Dit bedrag is vastgesteld als volgt: - lopende ontvangsten 36 730 437 861,41.-euro - kapitaalontvangsten 5 001 881 307,42.-euro - opbrengst der leningen: 39 001 139 060,97.-euro Art. 11 Het verschil tussen de ramingen van de vastgestelde rechten en de vastgestelde rechten bedraagt - 4 948 099 478,30.-euro Deze som wordt onderverdeeld als volgt: - lopende ontvangsten: 3 743 064 446,23.-euro - kapitaalontvangsten: -3 942 524 863,56.-euro opbrengst van leningen: -4 748 639 060,97.-euro Totaal -4 948 099 478,30.-euro § 2. Vaststelling van de uitgaven (Tabel A) Art. 12 De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende vereffeningen worden vastgesteld als volgt: a) op limitatieve kredieten 71 423 161 657,63.-euro b) op variabele kredieten 672 040 441,26.-euro TOTAAL VAN DE UITGAVEN 72 095 202 098,89.-euro De ten laste van de begroting 2009 aangerekende betalingen waarvan bij toepassing van artikel 32 van de wet van 28 juni 1963, de verantwoording of de regularisatie naar een volgend jaar wordt verwezen, belopen 6 531 672 660,99.-euro § 3. Vaststelling van de vereffeningskredieten Art. 13 De kredieten geopend ten behoeve van de ministeriële departementen voor het begrotingsjaar 2009 belopen in totaal 75 442 283 006,11.-euro Dit bedrag omvat: Limitatieve kredieten 72 760 175 364,02.-euro Variabele kredieten 2 682 107 642,09-euro Art. 14 Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2009 verleende kredieten wordt verminderd met: 1° naar het jaar 2010 over te dragen en te fusioneren variabele kredieten: 2 010 067 200,83.-euro 2° de aan het eind van het begrotingsjaar beschikbare limitatieve kredieten die te annuleren zijn: 1 337 013 706,39.-euro De overdrachten en annulaties van kredieten bedragen: Limitatieve kredieten 1 337 013 706,39.-euro Variabele kredieten 2 010 067 200,83.-euro Totaal: 3 347 080 907,22.-euro Art. 15 Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten worden aanvullende limitatieve kredieten toegekend voor een bedrag van 3 222 899,73. - euro Art. 16 Ten gevolge van de bepalingen vervat in de artikelen 14, 15 en 16 worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: Limitatieve kredieten 71 423 161 657,63.-euro Variabele kredieten 672 040 441,26.-euro Totaal 72 095 202 098,89.-euro § 4. Vaststelling van het resultaat van de begroting van het begrotingsjaar 2009 (Tabel C) Art. 17 Het resultaat van de begroting van het begrotingsjaar 2009 wordt definitief vastgesteld als volgt: Totaal van de ontvangsten: 80 733 458 229,80.-euro Totaal van de uitgaven (liquidations) 72 095 202 098,89.-euro Ontvangstenexcedent voor het jaar 2009 8 638 256 130,91.-euro Dit bedrag komt in mindering van het gecumuleerd tekort dat bestond bij het afsluiten van het begrotingsjaar 2008: 63 321 093 267,48.-euro 54 682 837 136,57.-euro Dit laatste bedrag zal naar de rekening van het begrotingsjaar 2010 worden overgedragen.

HOOFDSTUK III Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting van de speciale fondsen (Tabel F) § 1 Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 18 De eindregeling van de begroting van de terugbetalings- en toewijzingsfondsen wordt voor het jaar 2009 vastgesteld als volgt: 1. Ontvangsten 69 342 354 349,76.-euro 2. Uitgaven 68 612 702 617,45.-euro 3. Ontvangstenexcedent: 729 651 732,31.-euro Dit ontvangstenexcedent komt in meerdering van het overschot vastgesteld bij het afsluiten van het voorgaande begrotingsjaar, zijnde: 252 024 220,53.-euro Het aldus bekomen eindresultaat, zijnde: 981 675 952,84.-euro wordt overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 2010. § 2 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (oud regime) Art. 19 De eindregeling van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer wordt voor het jaar 2009 vastgesteld als volgt (oud regime): 1. Ontvangsten 18 678 650,42.-euro 2. Uitgaven 17 003 681,50.-euro 3. Ontvangstenexcedent: 1 674 968,92.-euro Dit ontvangstenexcedent komt in meerdering van het overschot vastgesteld bij het afsluiten van het voorgaande begrotingsjaar, zijnde: 14 131 402,09.-euro Het aldus bekomen eindresultaat, zijnde: 15 806 371,01.-euro wordt overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 2010.

TITEL II Jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur van de Staat (fedcom-FOD's) HOOFDSTUK I Balans en resultatenrekening (Tabel D) § 1. Balans Art. 20 Het algemeen totaal van het actief en het algemeen totaal van het passief voor het begrotingsjaar 2009 belopen in totaal 153 195 896,00.-euro § 2. Resultatenrekening Art. 21 Het algemeen totaal van de kosten voor het begrotingsjaar 2009 beloopt in totaal 758 820 012,48.-euro Dit bedrag omvat: Courante kosten 695 506 223,90.-euro Kapitaalkosten 219 724,00.-euro Dotaties en terugnemingen 63 094 064,58.-euro Het algemeen totaal van de opbrengsten voor het begrotingsjaar 2009 beloopt in totaal 38 270 530,60.-euro Dit bedrag omvat: Courante opbrengsten 38 270 530,60.-euro Kapitaalopbrengsten 0,00.-euro HOOFDSTUK II Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen (Tabel E) Art. 22 De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen geeft een totaal aan uitgaven (klasse 8) van 699 969 172,02. - euro en een totaal aan ontvangsten (klasse 9) van 135 195 656,74. - euro TITEL III Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (tabel G) Begrotingsjaar 2003 Art. 23 De eindregeling van de begroting van het Muntfonds is voor het begrotingsjaar 2003 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 487 858 285,05.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2003 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 423 657 081,09.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 477 566 458,79.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2003 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 5 701 343,98.-euro De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 59 610 721,68.-euro worden geannuleerd ten belope van 57 330 721,68.-euro en overgedragen ten belope van 2 280 000,00-euro. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2003 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 487 858 285,05.-euro - uitgaven: 423 657 081,09.-euro ontvangstenexcedent: 64 201 203,96.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 29 540 746,68.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2003 brengt op 93 741 950,64.-euro.

Begrotingsjaar 2004 Art. 24 De eindregeling van de begroting van het Muntfonds is voor het begrotingsjaar 2004 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 422 164 666,91.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2004 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 410 848 222,52.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 430 512 172,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2004 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 16 473 722,57.-euro.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 36 137 672,05.-euro worden geannuleerd ten belope van 14 506 606,45.-euro en overgedragen ten belope van 21 631 065,60-euro. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2004 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 422 164 666,91.-euro - uitgaven: 410 848 222,52.-euro Ontvangstenexcedent: 11 316 444,39.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 93 741 950,64.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2004 brengt op 105 058 395,03.-euro.

Art. 25 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de identiteitskaarten is voor het begrotingsjaar 2004 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 13 100 086,57.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2004 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 4 128 506,62.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 31 887 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2004 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 27 758 493,38.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2004 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 13 100 086,57.-euro - uitgaven: 4 128 506,62.-euro ontvangstenexcedent: 8 971 579,95.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 0,00.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2004 brengt op 8 971 579,95.-euro.

Art. 26 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke Bibliotheek van België is voor het begrotingsjaar 2004 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 6 824 575,63.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2004 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 6 292 991,75.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 6 368 552,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2004 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 75 560,25.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2004 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 6 824 575,63.-euro - uitgaven: 6 292 991,75.-euro ontvangstenexcedent: 531 583,88.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 158 914,16.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2004 brengt op 4 690 498,04.-euro.

Art. 27 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is voor het begrotingsjaar 2004 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 2 294 301,71.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2004 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 2 535 958,59.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 1 753 795,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2004 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 782 163,59.-euro.

Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2004 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 2 294 301,71.-euro - uitgaven: 2 535 958,59.-euro uitgavenexcedent: 241 656,88.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 896 929,36.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2004 brengt op 1 655 272,48.-euro.

Art. 28 De eindregeling van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën is voor het begrotingsjaar 2004 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 5 111 651,46.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2004 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 4 684 964,70.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 5 263 544,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2004 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 578 579,30.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2004 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 5 111 651,46.-euro - uitgaven: 4 684 964,70.-euro ontvangstenexcedent: 426 686,76.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 288 182,78.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2004 brengt op 4 714 869,54.-euro.

Begrotingsjaar 2005 Art. 29 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de identiteitskaarten is voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 68 873 388,10.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 52 262 628,87.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 55 082 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2005 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 220,00.-euro.

Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2005 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 68 873 388,10.-euro - uitgaven: 52 262 628,87.-euro ontvangstenexcedent: 16 610 759,23.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 8 971 579,95.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2005 brengt op 25 582 339,18.-euro.

Art. 30 De eindregeling van de begroting van het Muntfonds is voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 542 137 723,06.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 539 321 065,87.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 686 894 295,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2005 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 147 573 229,73.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2005 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 542 137 723,06.-euro - uitgaven: 539 321 065,87.-euro ontvangstenexcedent: 2 816 657,19.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 105 058 395,03.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2005 brengt op 107 875 052,22.-euro.

Art. 31 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke Bibliotheek van België is voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 6 921 653,16.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 7 060 390,98.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 6 513 806,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2005 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 546 584,98.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2005 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 6 921 653,16.-euro - uitgaven: 7 060 390,98.-euro uitgavenexcedent: 138 737,82.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 690 498,04.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2005 brengt op 4 551 760,22.-euro.

Art. 32 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 2 235 884,84.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 2 335 340,68.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 2 009 768,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2005 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 325 572,68.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2005 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 2 235 884,84.-euro - uitgaven: 2 335 340,68.-euro uitgavenexcedent: 99 455,84.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 655 272,48.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2005 brengt op 1 555 816,64.-euro.

Art. 33 De eindregeling van de begroting van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën is voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 5 558 608,77.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 5 072 237,63.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 5 286 248,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2005 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 214 010,37.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2005 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 5 558 608,77.-euro - uitgaven: 5 072 237,63.-euro ontvangstenexcedent: 486 371,14.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 714 869,54.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2005 brengt op 5 201 240,68.-euro.

Begrotingsjaar 2006 Art. 34 De eindregeling van de begroting van Fed+ is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 317 183,78.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 234 162,73.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 267 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 72 300,54.-euro De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 105 137,81.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 317 183,78.-euro - uitgaven: 234 162,73.-euro ontvangstenexcedent: 83 021,05.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 112 019,26.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 195 040,31.-euro.

Art. 35 De eindregeling van de begroting van de Regie voor gevangenisarbeid is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 14 770 265,61.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 15 182 356,94.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 15 850 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 667 643,06.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 14 770 265,61.-euro - uitgaven: 15 182 356,94.-euro uitgavenexcedent: 412 091,33.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 8 975 314,76.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 8 563 223,43.-euro.

Art. 36 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de identiteitskaarten is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 41 721 000,00.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 42 267 000,00.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 45 701 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 3 434 000,00.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 41 721 000,00.-euro - uitgaven: 42 267 000,00.-euro uitgavenexcedent: 546 000,00.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 25 582 339,18.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 25 036 339,18.-euro.

Art. 37 De eindregeling van de begroting van het Muntfonds is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 190 095 480,54.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 198 433 930,08.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 499 103 827,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1 740 048,17.-euro De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 302 409 945,09.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 190 095 480,54.-euro - uitgaven: 198 433 930,08.-euro uitgavenexcedent: 8 338 449,54.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 107 875 052,22.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 99 536 602,68.-euro.

Art. 38 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke Bibliotheek van België is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 6 862 107,40.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 7 071 172,60.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 6 707 933,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 363 239,60.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 6 862 107,40.-euro - uitgaven: 7 071 172,60.-euro uitgavenexcedent: 209 065,20.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 551 760,22.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 4 342 695,02.-euro.

Art. 39 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 2 627 119,94.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 2 611 792,35.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 1 838 584,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 773 208,35.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 2 627 119,94.-euro - uitgaven: 2 611 792,35.-euro ontvangstenexcedent: 15 327,59.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 555 816,64.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 1 571 144,23.-euro.

Art. 40 De eindregeling van de begroting van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 5 648 003,95.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 5 890 342,15.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 5 340 225,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 550 117,15.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 5 648 003,95.-euro - uitgaven: 5 890 342,15.-euro uitgavenexcedent: 242 338,20.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 201 240,68.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 4 958 902,48.-euro.

Art. 41 De eindregeling van de begroting van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 1 643 633,40.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 809 834,58.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 1 670 299,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 139 535,58.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 1 643 633,40.-euro - uitgaven: 1 809 834,58.-euro uitgavenexcedent: 166 201,18.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 556 413,03.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 390 211,85.-euro.

Art. 42 De eindregeling van de begroting van de DWTI is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 927 941,66.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 802 386,98.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 723 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 79 386,98.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 1 643 633,40.-euro - uitgaven: 802 386,98.-euro ontvangstenexcedent: 125 554,68.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 100 247,59.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 1 225 802,27.-euro.

Art. 43 De eindregeling van de begroting van Belnet is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 12 289 551,83.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 10 376 463,50.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 23 927 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 13 550 536,50.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 12 289 551,83.-euro - uitgaven: 10 376 463,50.-euro ontvangstenexcedent: 1 913 088,33.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 12 302 564,56.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 14 215 652,89.-euro.

Begrotingsjaar 2007 Art. 44 De eindregeling van de begroting van Fed+ is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 459 457,92.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 410 957,73.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 372 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 105 000,07.-euro De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 66 042,34.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 459 457,92.-euro - uitgaven: 410 957,73.-euro ontvangstenexcedent: 48 500,19.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 195 040,31.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 243 540,50.-euro.

Art. 45 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van de identiteitskaarten is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 49 255 000,00.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 54 787 000,00.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 53 497 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1 290 000,00.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 49 255 000,00.-euro - uitgaven: 54 787 000,00.-euro uitgavenexcedent: 5 532 000,00.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 25 036 339,18.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 19 504 339,18.-euro.

Art. 46 De eindregeling van de begroting van het Muntfonds is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 267 082 964,74.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 288 906 343,21.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 354 249 596,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 7 850 060,62.-euro De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 73 193 313,41.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 267 082 964,74.-euro - uitgaven: 288 906 343,21.-euro uitgavenexcedent: 21 823 378,47.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 99 536 602,68.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 77 713 224,21.-euro.

Art. 47 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke Bibliotheek van België is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 8 627 486,51.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 8 240 187,66.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 8 122 332,16.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 177 855,50.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 8 627 486,51.-euro - uitgaven: 8 240 187,66.-euro ontvangstenexcedent: 387 298,85.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 342 695,02.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 4 729 993,87.-euro.

Art. 48 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 3 204 665,23.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 2 647 791,19.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 2 161 365,48.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 486 425,71.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 3 204 665,23.-euro - uitgaven: 2 647 791,19.-euro ontvangstenexcedent: 556 874,04.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 571 144,23.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 2 128 018,27.-euro.

Art. 49 De eindregeling van de begroting van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 7 023 658,95.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 5 811 908,75.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 6 307 937,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 496 028,25.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 7 023 658,95.-euro - uitgaven: 5 811 908,75.-euro ontvangstenexcedent: 1 211 750,20.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 958 902,48.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 6 170 652,68.-euro.

Art. 50 De eindregeling van de begroting van het Studie- en Documentatiecentrum "oorlog en hedendaagse maatschappij" is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 1 907 257,06.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 2 008 069,21.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 1 503 336,77.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 504 732,44.-euro Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 1 907 257,06.-euro - uitgaven: 2 008 069,21.-euro uitgavenexcedent: 100 812,15.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 390 211,85.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 289 399,70.-euro.

Art. 51 De eindregeling van de begroting van de DWTI is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 932 849,65.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 001 969,08.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 1 005 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 3 030,92.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 932 849,65.-euro - uitgaven: 1 001 969,08.-euro uitgavenexcedent: 69 119,43.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 225 802,27.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 1 156 682,84.-euro.

Art. 52 De eindregeling van de begroting van Belnet is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 11 380 519,72.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 17 508 882,43.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 22 318 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 4 809 117,57.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 11 380 519,72.-euro - uitgaven: 17 508 882,43.-euro uitgavenexcedent: 6 128 362,71.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 14 215 652,89.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 8 087 290,18.-euro.

Begrotingsjaar 2008 Art. 53 De eindregeling van de begroting van Fed+ is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 410 707,59.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 321 857,52.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 383 000,00.-euro Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 61 142,48.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 410 707,59.-euro - uitgaven: 321 857,52.-euro ontvangstenexcedent: 88 850,07.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 243 540,50.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 332 390,57.-euro.

Art. 54 De eindregeling van de begroting van het Koninklijk Legermuseum is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 3 557 958,10.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 2 717 869,34.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 4 517 250,00.-euro.

Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 1 799 380,66.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 3 557 958,10.-euro - uitgaven: 2 717 869,34.-euro ontvangstenexcedent: 840 088,76.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 3 390 204,90.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 4 230 293,66.-euro.

Art. 55 De eindregeling van de begroting van de Restauratie- en hoteldienst van Defensie is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 27 285 414,08.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 26 009 644,16.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 28 700 000,00.-euro.

Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 2 690 355,84.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 27 285 414,08.-euro - uitgaven: 26 009 644,16.-euro ontvangstenexcedent: 1 275 769,92.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 10 730 212,50.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 12 005 982,42.-euro.

Art. 56 De eindregeling van de begroting van het Muntfonds is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 190 775 841,34.-euro b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 189 564 121,88.-euro c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 202 173 792,00.-euro.

Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 2 721 752,34.-euro De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 15 331 422,46.-euro worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 190 775 841,34.-euro - uitgaven: 189 564 121,88.-euro ontvangstenexcedent: 1 211 719,46.-euro dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 77 713 224,21.-euro, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 78 924 943,67.-euro.

Gegeven te Brussel, 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : 54- 1281/1 : Wetsontwerp 54- 1281/2 : Verslag 54- 1281/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting 54- 1281/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd Integraal verslag : 4 november 2015

Tabel A Vastleggingen en vereffeningen Tabel B Ontvangsten Tabel C Rekening van de begroting 2009 - samenvatting Tabel D Balans en resultatenrekening Tabel E Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Tabel F Speciale fondsen Tabel G Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^