Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 november 2015
gepubliceerd op 17 december 2015

Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2013 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003431
pub.
17/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/wet/2015/11/25/2015003431/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


25 NOVEMBER 2015. - Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2013 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL I Jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur van de Staat HOOFDSTUK 1 Balans en resultatenrekening Art. 2 De samenvatting van de balans en resultatenrekening is opgenomen in de tabel A. HOOFDSTUK 2 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Art. 3 De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie wordt opgenomen in tabel B. TITEL II Uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de staat HOOFDSTUK 1 Ontvangsten Art. 4 De in uitvoering van de middelenbegroting vastgestelde rechten van het jaar worden bepaald overeenkomstig de samenvattende tabel C. Art. 5 De tijdens het begrotingsjaar geïnde rechten worden weergegeven in de samenvattende tabel D HOOFDSTUK 2 Uitgaven Art. 6 De op de vastleggings- en vereffeningskredieten aangerekende vastleggingen en vereffeningen worden vastgesteld in de samenvattende tabel E. Art. 7 Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2013 gedaan boven of buiten de vastleggingskredieten, worden aanvullende vastleggingskredieten toegekend voor een bedrag van 17 353 232,30 EUR. Art. 8 Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2013 gedaan boven of buiten de uitgetrokken vereffeningskredieten, worden aanvullende limitatieve kredieten toegekend voor een bedrag van 23 003 416,04 EUR. HOOFDSTUK 3 Organieke fondsen Art. 9 De verrichtingen op de organieke fondsen worden voor het jaar 2013 vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel F. HOOFDSTUK 4 Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 10 De ontvangsten en uitgaven, alsook de begin- en eindsaldi op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen worden weergegeven in de tabel G. TITEL III Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer (nieuw regime) Art. 11 De verrichtingen op de begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren worden vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel H. Gegeven te Brussel, 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : 54- 1285/1 : Wetsontwerp 54- 1285/2 : Verslag 54- 1285/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting 54- 1285/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd Integraal verslag : 3 november 2015. Tabel A samenvatting balans en resultatenrekening Tabel B samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie Tabel C samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting 2013 - ontvangsten Tabel D samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting 2013 - ontvangsten - toelichting Tabel E samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting uitgaven (vastleggingen en vereffeningen) Tabel F samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting organieke fondsen Tabel G uitvoeringsrekening van de begroting : terugbetalings- en toewijzingsfondsen Tabel H door het Rekenhof gecontroleerde uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

Tabel I kredietoverschrijdingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^