Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 juni 1999
gepubliceerd op 14 september 1999

Wet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeenten Genk, Mortsel, Seraing en Waregem

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000594
pub.
14/09/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/wet/1999/06/23/1999000594/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 1999. - Wet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeenten Genk, Mortsel, Seraing en Waregem (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De gemeenten Genk, Mortsel, Seraing en Waregem worden gemachtigd de titel van stad te voeren.

Art. 3.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2000.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 juni 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, L. VAN DEN BOSSCHE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gewone zitting 1998-1999. Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel, nr. 1793/1. - Amendementen, nr. 1793/2. - Verslag, nr. 1793/3. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1793/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1793/5.

Handelingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. - Bespreking en aanneming, vergaderingen van 24 en 25 maart 1999.

Senaat.

Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nr. 1-1331/1. - Ontwerp niet geëvoceerd, nr. 1-1331/2.

^